Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
Αναλυτική παρουσίαση των τεχνολογιών που αφορούν στα Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) Συστήματα και στο συνδυασμό τους με Αιολικά (Ανεμογεννήτριες, ΑΓ ), με τη μορφή Υβριδικών Συστημάτων (ΥΣ). Διαστασιολόγηση και χωροθέτηση συστήματος. Μέθοδος υπολογισμού καταλληλότερου ΥΣ σε μια εφαρμογή με τη μέθοδο ελαχιστοποίησης του κόστους ζωής του συστήματος. Κόστος ενέργειας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Η επιλογή του μαθήματος αυτού εφοδιάζει τον υποψήφιο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ με τις γνώσεις εκείνες, που του δίδουν αφενός την επαγγελματική δυνατότητα να πραγματοποιεί μελέτες εφαρμογή στους τομείς αυτούς, αφετέρου να συνεχίσει με επάρκεια τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο Στις επόμενες δύο δεκαετίες τα θέματα των φωτοβολταϊκών και αιολικών εφαρμογών θα αποτελέσουν βασική συνιστώσα του ενεργειακού τομέα. Η προετοιμασία του φοιτητή στον τομέα αυτό διευρύνει την επαγγελματική και επιστημονική προοπτική του σε τεχνολογίες που αποτελούν πλέον ενεργειακο μονόδρομο διεθνώς και στη χώρα μας.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν σε εφαρμογές άμεσα συνδεδεμένες με το αντικείμενο του μαθήματος, ενισχύοντας την εμπειρία και τις δυνατότητες το φοιτητή στη σχεδίαση και μελέτη του ενεργειακού συστήματος .
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία

Ηλιακή ακτινοβολία-Ηλιακό δυναμικό-Χωροθέτηση ΦΒ συστημάτων (κλίση και προσανατολισμός συλλεκτών-Απόσταση ΦΒ συστοιχιών). ΦΒ στοιχείο, πλαίσιο, συστοιχία-Τύποι ΦΒ συστημάτων- Αυτόνομα, υβριδικά-συνδεδεμένα στο δίκτυο
Διαχείριση και αποθήκευση ηλεκτρικής ισχύος από ΦΒ σύστημα
Ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια από ΦΒ σύστημα-Εφαρμογές-Ενεργειακή ισορροπία
Ανεμογεννήτριες-Χαρακτηριστική καμπύλη ισχύος ανεμογεννήτριας, ταχύτητας ανέμου-Υπολογισμός ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια-Παραδείγματα
Στατιστικά δεδομένα ηλιακών και ανεμολογικών δεδομένων και επεξεργασία τους-Καμπύλη Weibul- Συντελεστής χρησιμοποίησης ισχύος σε ΦΒ και αιολικά συστήματα-Παραδείγματα
Τεχνοοικονομική μελέτη αυτόνομων ΦΒ και υβριδικών συστημάτων-Μελέτη συστημάτων
συνδεδεμένων στο δίκτυο-Παραδείγματα

Εργαστήριο

Οι ασκήσεις αφορούν αφενός, στη μελέτη της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών μετρητικώ διατάξεων για την καταγραφή και επεξεργασία ηλιακών και ανεμολογικών παραμέτρων αφετέρου, στη μελέτη των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των ΦΒ στοιχείων–πλαισίων, των συσσωρευτών, των ηλεκτρονικών διατάξεων και των ανεμογενητριών.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

«Φωτοβολταϊκά Συστήματα». Φραγκιαδάκης Ιωάννης. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2009. ISBN: 960-456-007-7.
“Υπολογιστικές Εφαρμογές Ήπιων Μορφών Ενέργειας” Καβαδίας Κ., Καλδέλης Ι., Λ  αμπρίδου Ε., Σπυρόπουλος Γ.. Εκδόσεις Σταμούλης. ISBN: 978-960-351-686-6
“Μηχανική των φωτοβολταϊκών συστημάτων” Καπλάνης Σ. Εκδόσεις ‘ΙΩΝ”. ISBN: 960-411-431-Χ
«Ασκήσεις Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής & Αιολικής Τεχνολογίας», Ι. Φραγκιαδάκης, Έκδοση ΤΕΙ Κρήτη
(Σημειώσεις).
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr