Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τις μεθόδους που υπεισέρχονται στη πρακτική των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση βασικών εννοιών των τηλεπικοινωνιών και την αντιμετώπιση θεμάτων μετάδοσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες διαμορφώσεων και αποδιαμορφώσεων.
Επιπλέον, θα έχει αποκτήσει την ικανότητα σχεδίασης και πρακτικής υλοποίησης κυκλωμάτων
εκπομπών/δεκτών και μετατροπής αναλογικών σε ψηφιακών σημάτων.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία

Βασικές αρχές συστημάτων τηλεπικοινωνιών
Ταξινόμηση σημάτων και συστημάτων επικοινωνίας
Φασματική ανάλυση σημάτων
Μετάδοση αναλογικού σήματος
Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση AM, DSB-SC, SSB, VSB.
Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση PM, FM
Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας και χρόνου
Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό
Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης, ASK, FSK, PSK.

Εργαστήριο
Διαμόρφωση – αποδιαμόρφωση AM
Διαμόρφωση – αποδιαμόρφωση FM
Μετατροπείς A/D παράλληλης τεχνικής και διαδοχικής προσέγγισης.
Μετατροπείς D/A κλιμακωτού τύπου και με δυαδικό δίκτυο αντιστάσεων .
Διαμόρφωση – αποδιαμόρφωση PCM
Διαμόρφωση D
Πολυπλεξία Συχνότητας FDM και Χρόνου TDM
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήματα Επικοινωνίας, K.Sam. Shanmugam, μετάφραση Κ. Καρούμπαλου 1999
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Frenzel, μετάφραση Τζιόλα 1999.
Advanced Electronic Communication Systems (3rd Edition) W. Tomasi, 1994
Communication Technology Handbook, G. Lewis, 1994
Telecommunication Transmission Systems, R.G. Winch, 1998
Digital and Analog Communication Systems (4th Edition) L.W. Couch, 1995
Principles of Digital and Analog Communications (2nd Edition), J.D. Gibso

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr