Δίκτυα Υπολογιστών

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ40Κ2
Lab: ΤΠ41Κ2
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό2oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
611
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
spanag's picture
παναγιωτάκης σπυρίδων
Panagiotakis Spyros
Associate Professor
Επίκουρος Καθηγητής
0030 2810 379707

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Εισαγωγή (Τύποι δικτύων, Ανατομία του Διαδικτύου, καθυστερήσεις στα δίκτυα μεταγωγής πακέτων, Ενθυλάκωση).
 • Στρώμα Μεταφοράς (Γενικές Αρχές, Μultiplexing/Demultiplexing)
 • Στρώμα Δικτύου (Γενικές Αρχές, Δρομολόγηση στο διαδίκτυο, Subnetting, ΝΑΤ, DHCP)
 • Στρώμα Ζεύξης Δεδομένων (Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων, Μηχανισμοί πολλαπλής προσπέλασης ζεύξης, Αξιόπιστη/αναξιόπιστη υπηρεσία μεταφοράς, Μηχανισμοί ARQ (Go-Back-N, Selective Repeat), Δίκτυα μεταγωγής LAN, Ethernet, MAC, ARP).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις προσομοίωσης με λογισμικό πακέτο προσομοίωσης και εξομοίωσης δικτύων:

 • Static Routing - Static Route Configuration
 • LAN, VLANs
 • Spanning Tree protocols
 • Network management/monitoring tools

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Δικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, J.F. Kurose, K.W. Ross, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-6575.
 •  Δίκτυα Υπολογιστών, A. Tanenbaum, 4η Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN 960-7510-70-4.
 • Olivier Bonaventure, “Computer Networking: Principles, Protocols and Practice”, Release 0.25.
 • Ying-Dar Lin, Ren-Hung Hwang, Fred Baker, “Computer Networks An Open Source Approach”, McGraw-Hill Higher Education, 2012.
 • Web sites (οι σχετικές διευθύνσεις θα δίδονται από τον διδάσκοντα).

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr