Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ20Κ3
Lab: ΤΠ21Κ3
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό1oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
611
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
dstrat's picture
στρατάκης δημήτριος
Stratakis DImitrios
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2810-379891, +30 2810-379760

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Φασµατική Ανάλυση: Περιγραφή κυµατοµορφών στο πεδίο συχνοτήτων, αντιστοιχία µεταξύ περιγραφής κυµατοµορφών στο χρονικό πεδίο και το πεδίο συχνοτήτων. Ανάλυση Fourier σε περιοδικά σήµατα. Κανονικοποιηµένη ισχύς. Το θεώρηµα του Parseval. Συνάρτηση δειγµατοληψίας και φάσµα σειράς ορθογωνίων παλµών. Ανάλυση Fourier σε µη περιοδικά σήµατα. Μετασχηµατισµός Fourier σε περιοδικά και µη περιοδικά σήµατα. Ενέργεια µη περιοδικού σήµατος. Απόκριση  γραµµικού συστήµατος. Συνάρτηση µεταφοράς δικτυώµατος. Κρουστική απόκριση και συνέλιξη, ανάλυση δικτυώµατος µέσα από τη µελέτη της κρουστικής του απόκρισης. Μεταφορά ισχύος και ενέργειας µέσω δικτυώµατος. Περιορισµός εύρους ζώνης κυµατοµορφών, συναρτήσεις µεταφοράς φίλτρων.
 • Συστήµατα διαµόρφωσης πλάτους: Μετατόπιση συχνότητας. Τεχνικές µετατόπισης συχνότητας. Ανάκτηση σήµατος βασικής ζώνης. ∆ιαµόρφωση πλάτους, χαρακτηριστικά κυµατοµορφών διαµορφωµένων κατά πλάτος. Συντελεστής διαµόρφωσης. ∆ιαµορφωτές και ισοσταθµισµένοι διαµορφωτές. ∆ιαµορφώσεις SSB, DSB και DSB-SC. Αποδιαµόρφωση µε δίοδο. Σύγχρονη αποδιαµόρφωση. Πολύπλεξη µε διαίρεση συχνότητας.
 • Συστήµατα διαµόρφωσης συχνότητας: ∆ιαµόρφωση γωνίας. ∆ιαµόρφωση φάσης και διαµόρφωση συχνότητας. Τεχνικές διαµόρφωσης συχνότητας, χαρακτηριστικά κυµατοµορφών διαµορφωµένων κατά συχνότητα. Τεχνικές διαµόρφωσης φάσης, χαρακτηριστικά κυµατοµορφών διαµορφωµένων κατά φάση. Απόκλιση φάσης και συχνότητας. Φάσµα σήµατος διαµορφωµένου κατά γωνία. Φασµατικοί συντελεστές Bessel. Επίδραση του δείκτη διαµόρφωσης στο εύρος ζώνης. ∆ιαµόρφωση FM σταθερού εύρους ζώνης. Φάσµα διαµόρφωσης γωνίας στενής ζώνης. Φάσµα διαµόρφωσης γωνίας ευρείας ζώνης (WBFM). Σύστηµα Armstrong. Πολλαπλασιασµός συχνότητας. Αποδιαµόρφωση FM. Στερεοφωνική µετάδοση FM.
 • Μετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό: Μελέτη συστηµάτων για την µετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. Το θεώρηµα της δειγµατοληψίας. ∆ιαµόρφωση ΡΑΜ. Κβάντιση και κωδικοποίηση. Παλµοκωδική (PCM) διαµόρφωση. ∆ιαµόρφωση ∆έλτα. ∆ιαφορική διαµόρφωση ∆έλτα (σύντοµη επισκόπηση)

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων θα καλύπτει το θεωρητικό τµήµα του µαθήµατος. Επίσης προβλέπεται προσοµοίωση απλών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων σε Η/Υ µε τη χρήση ειδικών λογισµικών πακέτων προσοµοίωσης (Python, MatLab).

 • Φασµατική ανάλυση
 • AM διαµόρφωση-αποδιαµόρφωση
 • FM διαµόρφωση-αποδιαµόρφωση
 • Μελέτη Φίλτρων
 • Μετατροπέας A/D
 • ∆ιαµόρφωση PCM
 • ∆ιαµόρφωση Delta
 • Προσοµοίωση τηλεπικοινωνιακού συστήµατος FM
 • Προσοµοίωση τηλεπικοινωνιακού συστήµατος PCM

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, Taub/Schilling (Ελλην. έκδοση), McGrawHill, 1995, ISBN: 960-7219-32-5
 • Communication Systems, A. Bruce Carlson, McGraw-Hill, 1986, ISBN: 007009960
 • Communication Systems, S. Haykin, John Wiley & Sons, 2000, ISBN:0471178691
 • IEEE Communications magazine, www. Comsoc.org/~ci
 • Web sites, (οι σχετικές διευθύνσεις θα δίδονται από τον διδάσκοντα)

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr