Δομές Δεδομένων

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ20Κ4
Lab: ΤΠ21Κ4
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό1oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
611
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Προγραμματισμός Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
xezonakis's picture
ξεζωνάκης ιωάννης
Xezonakis Ioannis
Professor
Καθηγητής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Μονοδιάστατοι πίνακες. Πίνακες δυο και περισσοτέρων διαστάσεων. Πίνακες και συναρτήσεις. Πίνακες συμβολοσειρών. Ειδικές μορφές πινάκων (συμμετρικοί, αραιοί κλπ)
 • Δομές (structures) και ενώσεις (unions) στην C. Απλές δομές, εισαγωγή δεδομένων. Φωλιασμένες δομές. Δομές και συναρτήσεις. Πίνακες δομών. Δείκτες και δομές.
 • Δυναμική δέσμευση μνήμης. Οι συναρτήσεις malloc( ), calloc( ), realloc( ) και free( ).
 • Στοίβες (Stacks). Η έννοια και οι χρήσεις της στοίβας. Υλοποίηση αλγορίθμων ώθησης (push) και ανάκλησης (pop) στοιχείων.
 • Ουρές (Queues). Η έννοια και οι χρήσεις της ουράς. Ουρές αναμονής. Ουρές προτεραιότητας. Κυκλικές ουρές. Υλοποίηση αλγορίθμων εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων.
 • Συνδεδεμένες λίστες. Απλά και διπλά συνδεδεμένες λίστες. Λειτουργίες στις λίστες: εισαγωγή, διαγραφή κόμβου, αναζήτηση, συνένωση, αντιστροφή, μετακίνηση κλπ. Υλοποίηση με C.
 • Δένδρα. Γενικές έννοιες - ορισμοί. Υλοποίηση με πίνακα. Υλοποίηση με τη χρήση δεικτών. Δυαδικά δένδρα αναζήτησης. Διάσχιση. Αναζήτηση, εισαγωγή, διαγραφή κόμβου. Ισοζυγισμένα δένδρα. Δένδρα AVL. Εφαρμογές.
 • Ειδικές μορφές και χρήσεις δένδρων. Νηματικά δένδρα. Τετραδικά δένδρα. Δυαδικοί σωροι. Ψηφιακά δένδρα. Δομή trie. Β-δένδρα. Κόκκινα-Μαύρα δένδρα κλπ. Εφαρμογή στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Άλλες εφαρμογές.
 • Γράφοι. Γενικά, ορισμοί. Αναπαράσταση γράφων. Πίνακας και λίστα γειτονικών κόμβων. Ελάχιστα Συνδετικά Δένδρα. Διάσχιση γράφων.

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις και εργασίες (project) υλοποίησης προγραμμάτων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • «Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων και στους Αλγόριθμους. Υλοποίηση σε C», Ι. Παπουτσής,  Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, ISBN 978-960-351-832-7.
 • «Δομές Δεδομένων με C», Ν.Μισυρλής, ISBN 960-92031-1-6.
 • «Δομές Δεδομένων & οργανώσεις αρχείων», Χ. Κοίλιας, ISBN 960-8105-64-1.
 • «Δομές Δεδομένων», Γ. Γεωργακόπουλος, Εκδόσεις Π.Ε.Κ., ISBN 960-524-125-0.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr