Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης είναι να:

  • Αναπτύσσει δεσμούς με Ιδρύματα και Ερευνητικούς Οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού καθώς και με φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
  • Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής αλλά και με τους οργανωμένους κάδους οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης
  • Εξειδικεύει φοιτητές και πτυχιούχους σε σύγχρονους τομείς νέων τεχνολογιών
  • Έχοντας αναπτυχθεί και στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην ομοιόμορφη ανάπτυξη της περιφέρειας, όσο και στην άμβλυνση ανισοτήτων στην ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ περιοχών
  • Εκπονεί μελέτες και εκτελεί τεχνολογικά προγράμματα κατά παραγγελία
  • Προάγοντας την τεχνολογική έρευνα, το ΚΤΕ Κρήτης βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην Κρήτη και στον ευρύτερο Μεσογειακό Χώρο
  • Παρέχει Υπηρεσίες καθώς και Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Επιμελείται της οργάνωσης και χρηματοδότησης Ερευνητικών-Τεχνολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, Δημοσιεύσεων, Εκδόσεων, Σεμιναρίων και Συνεδρίων