Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 104 (ΦΕΚ 137/5-6-13, Τ.Α) τα δύο πρώην Τμήματα: Φυτικής Παραγωγής και Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας συγχωνεύτηκαν και συγκρότησαν το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο 2013-14.

Αποστολή του Τμήματος είναι να διδάσκει και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας, με έμφαση την εμπέδωση γνώσεων της σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας. Οι σπουδές επικεντρώνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σχετικών με τη φυτική παραγωγή και την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων φυτικής προέλευσης. Το Τμήμα παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις για την κατάρτιση των αποφοίτων, ώστε να δύνανται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ή να απασχοληθούν σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς γεωργικού προσανατολισμού.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιέχει υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τριών κατευθύνσεων (Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων), καθώς και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις (στο εργαστήριο, στο θερμοκήπιο, στον αγρό), σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπόνηση εργασιών. Στο τελευταίο εξάμηνο υλοποιείται η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία.

Το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές (master) σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και αρκετά συχνά οι απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους (PhD) διακρινόμενοι στον επιστημονικό στίβο. Επιπλέον στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού.

Σύμφωνα με το ΠΡ. Δ. 109 ΦΕΚ 47/ΤΑ/10-2-89, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την έρευνα σε ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης και την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην διαδικασία της φυτικής παραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος