Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)

Σχετικά περί του τμήματος

Από το Σεπτέμβριο του 1999, αρχίζει στο Ρέθυμνο η λειτουργία ενός νέου τμήματος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής. Το νέο αυτό τμήμα που είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα, έρχεται να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες σε ειδικευμένους τεχνολόγους στο χώρο της μουσικής και της ακουστικής. Ένα χώρο στον οποίο αφενός μεν παρατηρείται μεγάλη άνθιση, αφετέρου δε υπάρχει εξίσου μεγάλη έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ηλεκτρονικής τεχνολογίας είναι ραγδαίες. Το τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής φιλοδοξεί να καλύψει αυτές τις ελλείψεις με απόφοιτους άρτια εκπαιδευμένους σε κάθε τομέα της τεχνολογίας παραγωγής, εγγραφής και μηχανικής ήχου, ικανούς όχι μόνο να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο αλλά και να βρίσκονται μπροστά από αυτές. Φιλοδοξεί ακόμα να γίνει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο εκπαιδευτικό κέντρο, στο οποίο οι σπουδαστές θα βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια.

Η αποστολή του Τμήματος είναι:

  • Η εκπαίδευση των σπουδαστών με σύγχρονα εποπτικά και επιστημονικά μέσα στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών ώστε να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
  • H εκπόνηση υψηλού επιπέδου πρωτοποριακής έρευνας στους ευρύτερους τομείς της μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής.
  • H σύνδεση της παρεχόμενης επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης με την κοινωνία μέσω υπηρεσιών και προϊόντων.
  • H ανάπτυξη δεσμών προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • H διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
  • H ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε. είναι:

  • Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας.
  • Η επιστήμη και τεχνολογία της ακουστικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος