Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων είναι η ουσιαστική ανταπόκριση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή και η προσαρμογή των γνώσεων στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να προσφέρουν άριστες υπηρεσίες αλλά και για καλύτερη απορροφητικότητα των πτυχιούχων του Τμήματος. Ειδικότερα, βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι επιδιώκεται η βέλτιστη κατανόηση και προσαρμογή των εφαρμογών της πληροφορικής σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα όπως σύνταξη μελετών, επίβλεψη δομικών έργων, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων, ανακαινίσεις κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας και τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων περιλαμβάνει πλήθος επαγγελματικών δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος των μελετών και των κατασκευών δομικών έργων, την οργάνωση και τον έλεγχο εργοταξίου, την παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών, την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, τις τοπογραφικές αποτυπώσεις κ.λπ.

Έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε το γνωστικό αντικείμενο του επαγγέλματος όπως αυτό εξειδικεύεται στο πρόγραμμα σπουδών να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αλλά και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτσι παρά τα προβλήματα που οπωσδήποτε υπάρχουν, μεταξύ των οποίων το θέμα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και η παροχή δυνατότητας στους πτυχιούχους Τεχνολόγους Μηχανικούς για άμεσες μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το Τμήμα μας είναι ελκυστικό τόσο σε αξιόλογους επιστήμονες και επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό όσο και στους νέους της χώρας μας που αναζητούν μια λύση του προβλήματος του επαγγελματικού τους προσανατολισμού μέσα από την ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση με σημαντικές εγγυήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές.

Δικτυακός τόπος: http://www.teicrete.gr/domikoi