Θεσμικό Πλαίσιο

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α' /17-9-2013)
άρθρο 39 "Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Π.Δ. 104/2013 (ΦΕΚ 137/ τ.Α’ / 5-6-2013)
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

N. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α’/ 30-1-2013)
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34: Θέματα ΑΕΙ, Άρθρο 35: Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και Άρθρο 42: Θέματα Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

N. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ. Α’/ 10-8-2012)
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

  • Εγκύκλιος εφαρμογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4076/2012 (Φ.122.1/759/109090/Β2, 18-9-2012, ΑΔΑ:Β4ΘΗ9-ΣΩΓ)

N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α’/ 6-9-2011)
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

  • Ερμηνεία διατάξεων του Ν.4009/2011 (Φ11/138330 π.ε., 138352 π.ε./Ε5, 20-2-2012, ΑΔΑ: Β4ΠΩ9-22Μ)
  • Ερμηνεία διατάξεων του Ν.4009/2011 (Φ.122.1/350/141732/Β2, 9-12-2011)

Περισσότερα ..........