Πτυχιακές Εργασίες

Σκοπός :

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου και η εκπόνησή της βοηθά τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με τη νοσηλευτική πρακτική και να εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες για:

  • την ανεύρεση, διατύπωση και τεκμηρίωση της σημαντικότητας ενός προβλήματος που έχει άμεση σχέση με τη νοσηλευτική επιστήμη,
  • τη διερεύνηση και παρουσίαση του προβλήματος με την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα πρόσφατης βιβλιογραφίας,
  • το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας επιστημονικής έρευνας ή μιας κριτικής ερευνητικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας,
  • τη συγγραφή και παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε :

- Τον γενικό κανονισμό που αφορά τις πτυχιακές εργασίες
- Οδηγίες για την σύνταξη πρωτοκόλλου
- Οδηγίες και προδιαγραφές της πτυχιακής εργασίας
- Οδηγίες για την οργάνωση της παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας
- Οδηγίες για την μέθοδο βιβλιογραφικών αναφορών APA
- Το έντυπο του πρακτικού αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας
 

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil