Επιδημιολογική μελέτη & παρεμβάσεις υγείας

Επιδημιολογική καταγραφή των προβλημάτων υγείας, διερεύνηση των αναγκών υγείας και παρέμβαση αγωγής υγείας στον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης.
 
Έναρξη – λήξη έργου: 01/05/2012 – 30/11/2015
 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Ζαχαρένια Ανδρουλάκη

 Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Πράξη Αρχιμήδης ΙΙΙ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013).
 
Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή και ταξινόμηση των νοσημάτων αλλά και των αιτιών προσέλευσης των ατόμων σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Η παρούσα μελέτη απαντά σε αυτόν τον περιορισμό με την καταγραφή και ταξινόμηση των νοσημάτων-αιτιών προσέλευσης του πληθυσμού σε Κέντρα Υγείας (ΚΥ) αγροτικών περιοχών της Κρήτης. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις κοινά εδραιωμένες πεποιθήσεις, οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών εμφανίζουν χειρότερους δείκτες υγείας σε σχέση με τους κατοίκους αστικών περιοχών και έχουν ανάγκες που δεν ικανοποιούνται, διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισοτήτες στην υγεία. Οι ανισότητες μπορεί να αποδοθούν σε πολλαπλές αιτίες, ορισμένες από τις οποίες είναι η έλλειψη συστηματικών προληπτικών παρεμβάσεων και εμπόδια κατά την πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας.
 
Οι στόχοι του υποέργου πραγματοποιήθηκαν σε τρία στάδια – φάσεις:
Στο 1ο στάδιο πραγματοποιήθηκε επιδημιολογική καταγραφή και ταξινόμηση με βάση την κωδικοποίηση ICPC-2 των αιτιών που ευθύνονται για την επαφή 2.658 ατόμων με το σύστημα υγείας σε 5 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) της Κρήτης (περίοδος 2010-2013).
Στο 2ο στάδιο διερευνήθηκαν, μέσω συνεντεύξεων οι ανάγκες των ατόμων (ντόπιων και μεταναστών) που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές με έμφαση στις ανάγκες που δεν καλύπτονται από το σύστημα υγείας.
Στο 3ο στάδιο και με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις αγωγής υγείας στον υπό μελέτη πληθυσμό. 

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil