Πρόγραμμα EDUEVAL

Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff (EDUEVAL).
 
Έναρξη – λήξη έργου: 01/01/2014 – 29/02/2016
 
Επιστημονικός υπεύθυνος (για το ΤΕΙ Κρήτης): Δρ Γιώργος Κριτσωτάκης,
 
Χρηματοδότηση ή ένταξη του έργου: Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΑΑ: 538743-LLP-1-2013-IT-GRUNDTVIG-GMP).
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
 
Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των ατόμων, στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Ο ρόλος της αξιολόγησης και των αξιολογητών στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν έχει αποσαφηνιστεί ούτε καθοριστεί επίσημα στην εκπαίδευση ενηλίκων στο Ευρώπαϊκό πλαίσιο, παρ΄ ότι η αξιολόγηση αποτελεί ζήτημα κριτικής σημασίας για τις πολιτικές στην Εκπαίδευση των Ενηλίκων και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα στο σύστημα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 
Το παραχθέν υλικό του EDUEVAL είναι το αποτέλεσμα της κοινής εργασίας έξι πανεπιστημίων τα οποία έλαβαν μέρος στη σύμπραξη: Τμήμα Επιστημών για την Εκπαίδευση “Riccardo Massa” του Πανεπιστημίου του Μιλάνο–Bicocca – Ιταλία (Συντονιστής), Τεχνολογική Ακαδημία Rezekne – Λετονία, WSP – Janusz Korczak Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας – Πολωνία, ΤΕΙ Κρήτης – Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Jaume I – Ισπανία, Πανεπιστήμιο του Μπάρι “Aldo Moro” – Ιταλία.
 
Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: α) στη διερεύνηση του πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση στην εκπαίδευσης ενηλίκων στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, β) στη διερεύνηση με ποιοτική μεθοδολογία των στάσεων, αντιλήψεων, αξιών, αναγκών και πρακτικών των ατόμων που λειτουργούν ως αξιολογητές στην εκπαίδευση ενηλίκων σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και γ) στην ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης αξιολογητών στην εκπαίδευση ενηλίκων με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση και υιοθέτηση των αρχών που οφείλουν να διέπουν την αξιολόγηση, σε σχέση με το πλαίσιο, τις βιωματικές εμπειρίες, τη βιογραφία και το ευρύτερο υπόβαθρο των συμμετεχόντων.
 
Με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, την εμπειρία των συμμετεχόντων, ένα διεθνές workshop που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο-Κρήτης και το σχολιασμό σε μελέτες περίπτωσης αξιολόγησης σε ανοικτό, διεθνές wiki, διατυπώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών σε ενήλικες (Οι σχετικές εκδόσεις βρίσκονται εδώ: http://www.edueval.eu/gr).

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil