ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 13. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1044/Φ.30.1/27-04-2015

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
27/04/2015 - 12/05/2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 13 με τίτλο  «Διεπιστημονική μελέτη για την διερεύνηση, κατανόηση της λειτουργίας και διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων. Πιλοτικό πεδίο έρευνας η ΒΔ και Κεντρική Κρήτη» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1044/Φ.30.1/27-04-2015.