ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Συνοπτικός Διαγωνισμός – «INNOVA-PROTECT: Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας ……… με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας». Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1754/14.02.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
14/02/2019 - 01/03/2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «εξοπλισμού», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «INNOVA-PROTECT: Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας», (κωδ. έργου: 80613), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1754/14.02.2019.

Συνημμένο: 
1754_14-02-2019_exoplismos_innova_19PROC004466368.pdf
1756_14-02-2019_perilipsi_exoplismos_innova_7ΧΡΒ4691Ο3-ΥΗΙ_.pdf
ΤΕΥΔ_1754(2019).doc
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: