Κατανεμημένα Συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ70Δ3
Lab:
Network Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
fragopou's picture
φραγκοπούλου παρασκευή
Fragopoulou Paraskevi
Professor
Καθηγήτρια
+30 2810 379180

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Εισαγωγή: Τι είναι το κατανεµηµένο σύστηµα. Παραδείγµατα κατανεµηµένων συστηµάτων. Στόχοι (διαφάνεια, ανοικτή λειτουργία, επεκτασιµότητα, ευρωστία)
 • Υλικό Κατανεµηµένων Συστηµάτων: Πολυεπεξεργαστές. Οµοιογενή πολυ-υπολογιστικά συστήµατα. Ετερογενή πολυ-υπολογιστικά συστήµατα
 • Λογισµικό Κατανεµηµένων Συστηµάτων: Κατανεµηµένα λειτουργικά συστήµατα. ∆ικτυακά λειτουργικά συστήµατα. Ενδιάµεσο λογισµικό
 • Επικοινωνία: Το µοντέλο πελάτη-διακοµιστή. Κλήση αποµακρυσµένων διαδικασιών. Κλήση αποµακρυσµένων αντικειµένων. Μηνυµατοστρεφής επικοινωνία. Ρευµατοστρεφής επικοινωνία
 • Aιτιότητα: Σχέση «συνέβη – πριν»
 • Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι: Leader Election, MSTs, Consensus, Mutual Exclusion, Replication
 • Υπολογιστικά Νέφη: Map-Reduce, Amazon EC2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στη διάρκεια του µαθήµατος παραδίδονται εργαστηριακές ασκήσεις που σχετίζονται με:

 • Προγραµµατιστική εξοικείωση µε τα πρωτόκολλα δικτύου UDP/TCP
 • Φιλοσοφία Client – Server
 • Φιλοσοφία Peer-to-Peer
 • Μετανάστευση εφαρµογών µε σειριακοποίηση
 • Υλοποίηση RMI µηχανισµού
 • Υλοποίηση συστήµατος µε κλήση αποµακρυσµένων διαδικασιών
 • Υλοποίηση πάνω στο σύστημα Hadoop
 • Επιλογή ενός κατανεµηµένου συστήµατος και παρουσίαση του στην τάξη

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κατανεµηµένα Συστήµατα», Andrew S. Tanenbaum, Εκδόσεις Κλειδάριθµος (2005), ISBN: 9602099240
 • Distributed Systems: Principles and Paradigms, Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen, Prentice Hall (2003), ISBN: 0131217860

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr