Διαδίκτυο των Αντικειμένων και Αυτοματισμοί

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ70Υ6
Lab:
Network Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
spanag's picture
παναγιωτάκης σπυρίδων
Panagiotakis Spyros
Associate Professor
Επίκουρος Καθηγητής
0030 2810 379707

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

Το θεωρητικό μέρος  του µαθήµατος δοµείται σε δύο µέρη:

Το Μέρος Ι ειναι σύντομο και αναφέρεται στα Συστήµατα κλασσικού Αυτοµατισµού, αναλογικού και ψηφιακού, προκειμένου ο φοιτητής να κατανοήσει τη βασική λειtουργία των συστημάτων αυτών που υπακούει στο τρίπτυχο Monitoring - Decision - Execution.

Το Μέρος ΙΙ επεκτείνει τα κλασσικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου με τις σύγχρονες τεχνολογίες, μηχανισμούς και αφαιρετικές διεπαφές που προτείνονται στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων για απομακρυσμένη εποπτεία κι έλεγχο συσκευών κι εγκαταστάσεων, οπτικοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων, διαχείριση πόρων, φιλικότητα ως προς τον χρήστη. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται:
-διάφορες κατηγορίες και τεχνολογίες αισθητηρίων
-διάφορες τεχνολογίες μικροεπεξεργαστών
-διάφορες κατηγορίες σειριακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας
-διάφορες δικτυακές τεχνολογίες και πρωτόκολλα διασύνδεσης
-διάφορες τεχνολογίες οργάνωσης της υποδομής στην πλευρά του εξυπηρετητή
-διάφορες τεχνικές λήψης αποφάσεων κι επεξεργασίας δεδομένων
-διάφορες προγραμματιστικές διεπαφές διάδρασης με έμφαση σε κινητές και web-based υλοποιήσεις
-πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Οι εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται, σκοπό έχουν να υποστηρίξουν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, τόσο σε θέματα κλασσικού Αυτοματισμού, όσο σε υλοποιήσεις Διαδικτύου των Αντικειμένων. Θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν:

 • προγραμματισμό µε το δημοφιλή controller Logo-Siemens και το Software LogoSoft Comfort-Siemens.
 • Προγραμματισμό σε περιβάλλον Arduino με χρήση διαφόρων αισθητηρίων και actuators.
 • Διασύνδεση κι έλεγχο συσκευών μέσω διαδικτύου
 • Διασύνδεση κι έλεγχο συσκευών μέσω κινητών τηλεφώνων
 • Εγκατάσταση και προγραμματισμός Wireless Sensor Networks.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Σημειώσεις του διδάσκοντα
 • Ροβέρτος Ε.Κινκ ,Βιοµηχανική Πληροφορική, Εκδόσεις Α.Τζιόλα  2004
 • Α.Αλεξόπουλος  - Γ.Λαγογιάννης - Μ.Αβραµόπουλος, Επικοινωνίες ∆εδοµένων, 1992               
 • Mclntyre - Losee, Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί κινητήρων, Εκδόσεις Α. Τζιόλα 1993
 • Denis Collins - Eamonn Lane, Προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές, Εκδόσεις Α.Τζιόλα 1997
 • Frederick/Chow, Προβλήµατα Αυτόµατου Ελέγχου Χρησιµοποιώντας το Matlab, Εκδόσεις ΙΩΝ 2000
 • Ροβέρτος Ε. Κινγκ, Συστήµατα Μετρήσεων, Εκδόσεις Α.Τζιόλα  2001
 • Παντελής Μαλατέστας, Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου, Εκδόσεις Α.Τζιόλα 2001
 • ∆ηµήτρης Τσελές, Συλλογή και Επεξεργασία ∆εδοµένων, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 2002
 • Dorf R. Bishop R. Σύγχρονα Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου, Εκδόσεις Α.Τζιόλα 2002
 • Τεχνικά Εγχειρίδια :SIEMENS, ADVANTECH, NATIONAL INSTRUMENTS

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr