Συνεργατική Τεχνολογία & Συστήματα

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ70Λ4
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
da's picture
ακουμιανάκης δημοσθένης
Akoumianakis Demosthenes
Professor
Καθηγητής
2810-379190
Address: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα καλύπτει τρεις βασικές ενότητες:
● Θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται και υποστηρίζουν τη μελέτη της επιτέλεσης συνεργατικού έργου με τη χρήση Η/Υ. Θα δοθούν σειρά διαλέξεων με έμφαση γνωσιακά μοντέλα και θεωρίες (cognitive theories) καθώς και θεωρίες των τεχνουργημάτων (theories of artifacts)
● Αναδυόμενες δομές που προκύπτουν από τη συνεργασία χρηστών, ομάδων και οργανισμών: Ενδιαφέρουν πρωτίστως έννοιες και συστήματα για virtual teams, online communities, virtual communities of practice και διεπιχειρησιακά συστήματα
● Αναλυτικές τεχνικές μελέτης της συνεργασίας: Εμφαση σε ψηφιακά ίχνη, ετικέτες και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης αυτών Στο εργαστηριακό σκέλος οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη χρήση επιλεγμένων βιβλιοθηκών για την υλοποίηση συνεργατικών δομών όπως διαχειριστές συνόδους, έλεγχο δαπέδου και την εμπαίδωση σχεδιαστικών στόχων όπως ενημερότητα εταίρων, διαφάνεια, κλπ.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 

  • Κατανοήσει το εύρος των λειτουργικών απαιτήσεων που εμπεριέχονται σε κλασικά συστήματα συνεργασίας
  • Αναλύσει σύγχρονα συνεργατικά συστήματα ως προς τις αρχιτεκτονικές τους δεσμεύσεις, τα λειτουργικά τους συστατικά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  • Εφαρμόσει τεχνικές για τη σχεδίαση και υποστήριξη συνεργατικών καθηκόντων που διαμεσολαβούνται από Η/Υ
  • Αξιοποιήσει εργαλεία της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης για να υλοποιήσει προτότυπες συνεργατικές δομές όπως ελεγκτές δαπέδου, διαχειριστές συνόδων, διαμοισμό μη-συμβατικών αντικειμένων και τεχνουργημάτων 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Νίκος Αβούρης, Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Βασίλης Κόμης Επιμ. (2008) Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή: Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr