Τεχνητή Όραση

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ70Υ2
Lab:
Computer Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό4oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
kmarias's picture
Μαριάς Κώστας
Marias Kostas
Αναπληρωτής Καθηγητής
2810379124
Address: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το µάθηµα της Τεχνητής Όρασης έχει ως στόχο την παροχή στους φοιτητές της θεωρητικής γνώσης αλλά και της θεωρητικής εξάσκησης για την αυτόµατη εξαγωγή και ανάλυση χρήσιµων πληροφοριών από µια παρατηρηθείσα εικόνα, σύνολο εικόνας, ή ακολουθία εικόνας. Οι εφαρµογές της τεχνητής όρασης κυµαίνονται από την καθοδήγηση ροµπότ ως την αυτοµατοποιηµένη επιθεώρηση (καταµέτρηση, επαλήθευση ποιοτικό έλεγχο) αλλά και την ιατρική. Το μάθημα περιέχει:

 • Εισαγωγή: Κάμερες και χρώμα: κάμερα σημειακής οπής, διάφραγμα, βάθος πεδίου, οπτικό πεδίο, φακοί, φίλτρα, σχηματισμός χρώματος, χρωματικοί χώροι.
 • Αλγόριθμοι σήμανσης συνδεδεμένων περιοχών και περιγραφή σχήματος με στατιστικές ροπές, αλυσιδωτούς κώδικες και μορφολογία εικόνας.
 • Τοπολογία εικόνας, Χωρικά φίλτρα: συνέλιξη, φίλτρο μέσης τιμής, φίλτρο gauss, φίλτρο median.
 • Ανίχνευση ακμών εικόνας με φίλτρα Sobel, φίλτρα Prewitt, φίλτρα Roberts, εξομάλυνση, Laplacian of Gaussian, αλγόριθμος Canny.
 • Mορφολογικά φίλτρα. Erosion, dilation, opening, closing.
 • Ανίχνευση γωνιών και σημείων ενδιαφέροντως, μέθοδος Harris. Μετασχηματισμός Hough για ευθείες και κύκλους. Ταίριασμα μοντέλου με ελάχιστα τετράγωνα, RANSAC.
 • Μετασχηματισμοί και ευθυγράμμιση. Ευθυγράμμιση εικόνων με χρήση συναρτήσεων ομοιότητας.
 • Κατάτμηση εικόνας με αυτόματη κατωφλίωση, αλγόριθμο Otsu, region growing και με χρήση του αλγορίθμου kmeans.
 • Αναγνώριση προσώπου με ανάλυση πρωτευόντων συνιστοσών (PCA)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Computer Vision - A Modern Appr. 2nd ed. - D. Forsyth, J. Ponce (Pearson, 2012)
 • Computer Vision: Algorithms and Applications Richard Szeliski, 2010
 • International Journal of Computer Vision
 • Computer Vision and Image Understanding
 • IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr