Προσχεδιασμένος Αντικειμενοστραφής και Ευέλικτος Προγραμματισμός

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ50Λ2
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
nv's picture
βιδάκης νικόλαος
Vidakis Nikolaos
Associate Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
2810-379892

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στον Προσχεδιασμένο Προγραμματισμό:
  Ιστορική Αναδρομή
  Διαδικαστικός Προγραμματισμός
  Αντικειμενοστραφής Υλοποίηση Λογισμικού
 • Αντικειμενοστραφής Προσχεδιασμένη Υλοποίηση Λογισμικού:
  Αντικειμενοστραφής Ανάλυση (OOAnalysis)
  Αντικειμενοστραφής Σχεδιασμός (OODesign)
 • Αρχές Αντικειμενοστραφούς Ανάλυσης & Σχεδίασης:
  SRP – Single Responsibility Principle (Αρχή Μοναδικής Αρμοδιότητας)
  OCP – Open-Closed Principle (Αρχή Ανοικτής-Κλειστής Σχεδίασης)
  LSP – Liskov Substitution Principle (Αρχή Υποκατάστασης της Liskov)
  DIP – Dependency Inversion Principle (Αρχή Αντιστροφής των Εξαρτήσεων)
  ISP – Interface Segregation Principle (Αρχή Διαχωρισμού των Διασυνδέσεων)
 • Βασικές Έννοιες Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού (OOProgramming) (Java, C++, C#)
 • Πρότυπα σχεδιασμού λογισμικού (Design Patterns):
  Ιστορικό
  Πρότυπα
  Κατασκευαστικά πρότυπα
  Δομικά πρότυπα
  Συμπεριφοριστικά πρότυπα
 • Μετρικές Ποιότητας Προσχεδιασμένων Συστημάτων:
  Weighted Methods per Class (WMC)
  Depth of Inheritance Tree (DIT)
  Number of Children (NOC)
  Coupling Between Object Classes (CBO)
  Response for a Class (RFC και RFC’)
  LCOM1, LCOM2, LCOM3
 • Εισαγωγή στον Ευέλικτο Προγραμματισμό:
  Το μανιφέστο για τον Ευέλικτο Προγραμματισμό
  Αξίες και αρχές
 • Σκοπιά Προοπτική Ευέλικτου Προγραμματισμού:
  Σύγκριση με την παραδοσιακή υλοποίηση λογισμικού,
  Adaptive vs. Predictive,
  Iterative vs. Waterfall,
  Code vs. Documentation
 • Μέθοδοι και πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον ευέλικτο προγραμματισμό:
  Μέθοδοι  όπως ASD, RUP, AUP, DSDM κλπ.
  Πρακτικές όπως ATDD, IID klp.
 • Προσαρμογή Μεθόδων: Προσαρμογή μεθόδων και πρακτικών στις ιδιαιτερότητες του λογισμικού.
 • Επισκόπηση και σύγκριση με άλλες μεθόδους: RAD (Papid Application Development), CMMI (Capability Maturity Model Integration)
 • Αξιολόγηση Υλοποίησης με την φιλοσοφία του Ευέλικτου Προγραμματισμού:
  Αξιολόγηση υλοποίησης βάση ποσοτικών χαρακτηριστικών
  Αξιολόγηση υλοποίησης βάση μετρήσιμων στόχων
 • Σύγκριση Προσχεδιασμένου και Ευέλικτου Προγραμματισμού

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Cockburn, Alistair, Agile Software Development, Addison Wesley, 2002.
 • Εισαγωγή στη Java, Γιώργος Λιακέας, Εκδόσεις Κλειδάριθµος,ISBN 9602-69-4311
 • Bruce Eckel:Thinking in Java, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13659-723-8

Web Sites/Web Pages:

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr