Δορυφορικές επικοινωνίες

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ50Δ4
Lab:
Networks Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
spanag's picture
παναγιωτάκης σπυρίδων
Panagiotakis Spyros
Associate Professor
Επίκουρος Καθηγητής
0030 2810 379707
Διδάσκοντες: 
anvli's picture
βλησίδης ανδρέας
Vlisidis Andrew
Assistant Professor
Επίκουρος Καθηγητής
Βοηθοί: 
ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
KALOCHRISTIANAKIS MICHAEL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Δορυφορικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα: Δορυφορικές ζεύξεις. Δομή δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Γεωμετρική θεώρηση της κίνησης των δορυφόρων. Συγκρότηση και υποσυστήματα δορυφόρων.
 • Δορυφορικές τροχιές :Κατηγορίες δορυφορικών τροχιών και εφαρμογές.
 • Μετεωρολογικοί δορυφόροι : Πολική και Γεωστατική τροχιά.
 • Οργανισμοί παροχής Δορυφορικών υπηρεσιών :ΝΟΑΑ,Eumesat, ESA, GPS,Galileo,κ.α
 • Δορυφορικό Τηλεπικοινωνιακό Κανάλι: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Δορυφορικές κεραίες. Θερμοκρασία θορύβου. Επίδραση του μέσου διάδοσης. Ανάλυση δορυφορικών ζεύξεων. Τεχνικές αναχρησιμοποίησης συχνότητας.
 • Μέθοδοι διαμόρφωσης για δορυφορικές επικοινωνίες: Αναλογικές μέθοδοι διαμόρφωσης. Διαμόρφωση FM. Ψηφιακές τεχνικές διαμόρφωσης (BPSK, QPSK, OQPSK, FSK, DPSK). Τεχνικές διαμόρφωσης του φάσματος. Αποκωδικοποίηση ψηφιακών σημάτων. Κωδικοποίηση κατά ομάδες (MPSK, MFSK). Ψηφιακή απόδοση διαύλου.
 • Δορυφορικά Δίκτυα: Δίκτυα απλής και πολλαπλής προσπέλασης. Πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης συχνότητας (FDMA), διαίρεσης χρόνου (TDMA) και διαίρεσης κώδικα (CDMA)
 • Δορυφορικός Αναμεταδότης: Βαθμίδα εισόδου. Επίδραση θορύβου στο δορυφορικό σήμα. Φιλτράρισμα δορυφορικών σημάτων. Επεξεργασία σήματος στον αναμεταδότη. Ζωνοπερατός περιοριστής. Μη γραμμικοί δορυφορικοί ενισχυτές. Επίδραση μη γραμμικής ενίσχυσης στο δορυφορικό σήμα.
 • Δορυφορικό σύστημα λήψης: Βαθμίδα εισόδου. Επίδραση θορύβου στο δορυφορικό σήμα. Φιλτράρισμα δορυφορικών σημάτων, IF συχνότητα , Δορυφορικό Tuner

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Οι εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται, σκοπό έχουν να καλύψουν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος,  Θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν:

 • Μελέτη ζωνοπερατής μετάδοσης δεδομένων και ομόδυνης ανίχνευσης σημάτων παρουσία θορύβου.
 • Μελέτη δορυφορικής κεραίας παραβολικού κατόπτρου.
 • Μελέτη σηματοθορυβικής σχέσης (θερμικός θόρυβος, θόρυβος
 • ενδοδιαμόρφωσης, μη γραμμική παραμόρφωση, καθυστέρηση ομάδας) σε δορυφορική ζεύξη.
 • Μελέτη επιδράσεων μέσου διάδοσης (πολύοδη διάδοση, μηχανισμοί διαλείψεων) στην ποιότητα μιας δορυφορικής ζεύξης.
 • Μελέτη επίδρασης βροχόπτωσης στην ποιότητα μιας δορυφορικής ζεύξης. Μοντελοποίηση δορυφορικής τηλεπικοινωνιακής ζεύξης.
 • Προσομοίωση σε Η/Υ της συνολικής λειτουργίας δορυφορικής ζεύξης (Matlab,STK,N2yo, WinOrbit,).
 • Μελέτη ζευξης στο Matlab και επεξήγηση επιπλέον παρεμβολών στην πράξη (π.χ φαινόμενο Dopler) .
 • Μελέτη ζευξης στο Matlab και επεξήγηση επιπλέον παρεμβολών στην πράξη 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Σημειώσεις  διδάσκοντα
 • "Δορυφορικές Επικοινωνίες", Επιμέλεια I. Βαρδιάμπαση, Εκδόσεις
 • Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1999, ISBN 960-8050-20-0 [Πρωτότυπο: G.Maral and
 • M.Bousquet, Satellite Communications Systems, Wiley, 3rd ed., 1998].
 • Χ. Καψάλη και Π. Κωττή, "Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες", Σημειώσεις
 • Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1999.
 • «Δορυφορικές  επικοινωνίες», Επιμέλεια Α.Κανάτας, Εκδόσεις παπασωτηρίου 2009
 • «Satellite Communications Payload and System», Wiley-IEEE Press, September 2012, Print ISBN: 978-0-470-54084-8
 • 6. “Satellite Newsgathering”, 2nd Edition ,  Jonathan Higgins, Focal press 2009

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr