Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη γνώσης

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ50Υ5
Lab:
Computer Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
npapadak's picture
παπαδάκης νικόλαος
Papadakis Nikolaos
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
0030 2810379196
Διδάσκοντες: 
npapadak's picture
παπαδάκης νικόλαος
Papadakis Nikolaos
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
0030 2810379196

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τεχνικές μάθησης με επίβλεψη (classification, prediction) και χωρίς επίβλεψη (clustering, associations).
 • Στατιστικά Μοντέλα και ο κανόνας του Bayes
 • Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support vector machines)
 • Αυτο-οργανούμενα μοντέλα: Self-Organizing Maps (SOM)
 • Ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA)
 • Clustering. ο αλγόριθμος K-μέσων
 • Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning)
 • Dimensionality reduction και Sparse Dictionary Learning
 • Εφαρμογές εξόρυξης γνώσης από τα περιεχόμενα, τηε δομή και τη χρήση του παγκόσμιου ιστού.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κ. Διαμαντάρας, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007
 • Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου, Τεχνητή Νοημοσύνη - Γ' Έκδοση, ISBN: 978-960-8396-64-7, Έκδοση/Διάθεση: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011
 • Haykin, Simon. Νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση / Simon Haykin · μετάφραση Ελένη Γκαγκάτσιου. - 3η έκδ. - Αθήνα : Παπασωτηρίου, 2010

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr