Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ50Υ2
Lab:
Computer Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
kmarias's picture
Μαριάς Κώστας
Marias Kostas
Αναπληρωτής Καθηγητής
2810379124
Address: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην ΨΕΕ κάμερα σημειακής οπής, προοπτικό μοντέλο, μοντέλο ορθογραφικής προβολής, διάφραγμα, βάθος πεδίου, οπτικό πεδίο, φακοί, φίλτρα, σχηματισμός χρώματος, χρωματικοί χώροι.
 • ΨΕΕ στο χωρικό πεδίο: Γειτνίαση, Συνδεσιμότητα, Περιοχές , και Όρια.
 • Τεχνικές φιλτραρίσματος στο χωρικό πεδίο: Χωρικά φίλτρα: συνέλιξη, φίλτρο μέσης τιμής, φίλτρο gauss, φίλτρο median, φίλτρα min/max, φίλτρο max-median.
 • Βελτιστοποίηση εικόνας με σημειακή επεξεργασία στο χωρικό πεδίο:Μετασχηματισμοί φωτεινότητας, εκθετικός μετασχηματισμός, λογαριθμικός μετασχηματισμός, μετασχηματισμός δύναμης.
 • Ιστόγραμμα εικόνας και επεξεργασία ιστογράμματος: εξισορρόπηση ιστογράμματος, μετασχηματισμοί ιστογράμματος, αντίθεση.
 • Η έννοια της Όξυνσηςεικόνας –Image sharpening: Τεχνικές όξυνσης εικόνας στο χωρικό αλλά και στο συχνοτικόπεδίο.
 • Ανίχνευση ακμών: ορισμός ακμών, gradient, θόρυβος, φίλτρα Sobel, φίλτρα Prewitt, φίλτρα Roberts, εξομάλυνση, Laplacian of Gaussian, αλγόριθμος Canny
 • ΨΕΕ με Μετασχηµατισµό  Fourier: 2-δ  ∆ιακριτός µετασχηµατισµός  Fourier  (DFT).  2-δ  Ταχύς  µετασχηµατισµός  Fourier (FFT). Συνέλιξη µε FFT . Βελτίωση ποιότητας εικόνας με τεχνικές απομάκρυνσης θορύβου με ζωνοπερατά φίλτρα στο πεδίο συχνοτήτων - αποκατάσταση εικόνας.
 • Μορφολογική επεξεργασία Εικόνας.
 • Συμπίεση εικόνας: συμπίεση χωρίς απώλειες, συμπίεση με απώλειες, μετασχηματισμός συνημιτόνου, το πρότυπο Jpeg, δείκτες συμπίεσης.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Επεξεργασία εικόνας, Ν. Παπαμάρκος 2013
 • Digital Image Processing, Woods, Gonzalez
 • IEEE Transactions on Image Processing

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr