Ψηφιακές Επικοινωνίες.

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ50Δ6
Lab:
Network Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
Θεωρία: Tελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (100%). Εργαστήριο: Συµµετοχή στην εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%)69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
dstrat's picture
στρατάκης δημήτριος
Stratakis DImitrios
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2810-379891, +30 2810-379760
Διδάσκοντες: 
dstrat's picture
στρατάκης δημήτριος
Stratakis DImitrios
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2810-379891, +30 2810-379760

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Βασικές έννοιες αναπαράστασης στον χρόνο και στην συχνότητα ψηφιακών σηµάτων. Γίνεται ανασκόπηση βασικών εννοιών της θεωρίας σηµάτων και δίνεται το βασικό µαθηµατικό υπόβαθρο που χρησιµοποιείται στην µελέτη συστηµάτων ψηφιακών επικοινωνιών (Ανάλυση Fourier, θεωρία πιθανοτήτων, θεωρία δειγµατοληψίας και κωδικοποίησης, γραµµικά συστήµατα).
 • Αρχές σχεδίασης ψηφιακού συστήµατος επικοινωνίας.Στοιχεία ψηφιακού συστήµατος επικοινωνιών, παράγοντες που επιδρούν στην σχεδίαση και στην απόδοση ψηφιακού συστήµατος επικοινωνιών, θεµελιώδεις αρχές και τεχνολογικοί περιορισµοί στις µεθόδους µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων.
 • Αρχές σηµατοδοσίας βασικής ζώνης.Περιγράφεται η σηµατοδοσία βασικής ζώνης, Binary και M-ary. Αναλύεται η επίδραση του θορύβου, και του πεπερασµένου εύρους ζώνης, και περιγράφεται η µέγιστη χωρητικότητα καναλιού. Παρουσιάζεται το πρόβληµα της διασυµβολικής παρεµβολής (InterSymbol-Interference) και η χρήση φίλτρων Nyquist και matched.
 • Θόρυβος και παρεµβολές σε συστήµατα ψηφιακών επικοινωνιών.
 • Πηγές και συνέπειες επίδρασης θορύβου και παρεµβολών στις παραµέτρους µετάδοσης ψηφιακού σήµατος. Τρόποι αντιµετώπισης σχετικών προβληµάτων
 • Βασικές τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης.Αναλύονται βασικές τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης (σηµατοδοσία ζώνης διέλευσης PassBand) όπως ASK, PSK, DPSK, FSK, CPFSK,. Παρουσιάζονται τρόποι διαµόρφωσης και τεχνικές σύµφωνης (coherent) και µη σύµφωνης (noncoherent) αποδιαµόρφωσης. Παρουσιάζονται κυκλώµατα ανάκτησης χρονισµού και φέροντος.
 • Ορθογώνιες διαµόρφωσεις. ∆ιανυσµατικό διάγραµµα, ∆ιάγραµµα αστερισµού (constellation diagram), επίδραση θορύβου. Πολυτονικές τεχνικές µετάδοσης (FDM, OFDM).

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής:

 • Θα εξοικειωθεί µε τη χρήση και τον προγραµµατισµό κατάλληλων πακέτων προσοµοίωσης (Python, MatLab) για την µελέτη συστηµάτων ψηφιακών επικοινωνιών,
 • Θα αναπτύξει αλγόριθµους επίλυσης προβληµάτων ψηφιακής διαµόρφωσης.
 • Οι σπουδαστές θα αναλαµβάνουν σε οµάδες των δύο ή τριών ατόµων την µελέτη, υλοποίηση και παρουσίαση µικρής κλίµακας εργασιών που άπτονται θεµάτων ψηφιακών επικοινωνιών.
 • Τα εργαστήρια θα καλύψουν:
 • Ανάπτυξη αλγορίθµων και επίλυσης ασκήσεων ταχέως µετασχηµατισµού Fourier (FFT),
 • Ανάπτυξη αλγορίθµων επίλυσης των βασικών τύπων ψηφιακής διαµόρφωσης,
 • Σχεδίάση βασικών τύπων ψηφιακών φίλτρων, και
 • Σχεδίαση µοντέλων συστηµάτων ψηφιακών επικοινωνιών µε χρήση του Simulink

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • J. Proakis, "Digital Communications", 2001, McGraw-Hill, ISBN 0-07-118183-0.
 • A. Bateman, "Digital Communications", Addison – Wesley, 1999, ISBN 0-201-34301-0.
 • B. Sklar, "Digital Communications: Fundamentals and Applications", 2nd  Edition, Prentice Hall PTR, 2001, ISBN: 0130847887.
 • B.P. Lathi, "Modern Digital and Analog Communications Systems", Oxford University Press; 3rd Edition, 1998, ISBN: 0195110099.
 • M. Simon, S. Hinedi, W. Lindsey, "Digital Communication Techniques:  Signal Design and Detection", Prentice Hall, 1994.
 • R. Ziemer R. Peterson "Introduction to Digital Communication", 2nd ed. Prentice Hall 2000.
 • J. Proakis M. Salehi, "Contemporary Communication Systems Using  Matlab", PWS Publishing Company, 1997, ISBN 0-534-93804-3.
 • A. Cavallo, R. Setola, F. Vasta, "Using MATLAB Simuling and Control System Toolbox. A Practical Approach", 1996, Prentice Hall Europe,  ISBN 0-13-261058-2.
 • K. Feher, "Wireless Digital Communications. Modulation & Spread Spectrum Applications" Prentice Hall PTR, 1995, ISBN 0-13-098617-8.
 • Κ. Sam Shanmugan, "Ψηφιακά και αναλογικά συστήµατα επικοινωνίας", Μετάφραση – Επιµέλεια Κ. Καρούµπαλου, Έκδοση Γ. Πνευµατικού.
 • Γ. Λουκρέζη, "Θέµατα ψηφιακής επικοινωνίας", Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1993.
 • Γ. Σύρκου, "Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος", 2η Εκδοση, Αθήνα 2000.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr