Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ60Λ3
Lab:
Μηχανικοί Λογισμικού
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Διαλέξεις & Εργαστηριακές Ασκήσεις Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
tsiknaki's picture
τσικνάκης μανώλης
Tsiknakis Manolis
Professor
Καθηγητής
+30 2810-379885

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Θεωρητικό υπόβαθρο – εισαγωγή στην θεωρία γράφων (graph theory) και την ανάλυση δικτύων (network analysis).
 • Μεθοδολογίες Διαχείρισης έργων (PMBOK & PRINCE2)
 • Βασικές Έννοιες. Διάκριση μεταξύ έργων και λειτουργιών. Δομές και πλαίσιο του έργου. Περιβάλλον του Έργου. Ενδιαφερόμενα Μέρη.
 • Οι φάσεις και τα βασικά στοιχεία της διοίκησης ενός έργου.
 • Οργάνωση της Διοίκησης ενός έργου. Ομάδες, Ρόλοι και υπευθυνότητες
 • Εύρος Έργου - Δομή Ανάλυσης Εργασιών - Διαχείριση Αλλαγών.
 • Τεχνικές Χρονοδιαγράμματος έργου.
  • Δραστηριότητες, Ορόσημα και οι σχέσεις μεταξύ τους
  • Διαγράμματα Έργων (Gantt, Δικτύου). Η μέθοδοι CMP και PERT. Η κρίσιμη διαδρομή και η σημασίας της.
 • Κοστολόγηση και Προϋπολογισμός του Έργου.
  • Κατηγορίες πόρων ενός έργου
  • Ανάθεση και εξομάλυνση Πόρων (Leveling)
  • Τύποι και τεχνικές εκτίμησης κόστους έργου
  • Γραμμή αναφοράς Κόστους (cost baseline)
 • Διαχείριση Ποιότητας Έργου
  • Προσεγγίσεις Ποιότητας: TQM, ISO, Six Sigma
  • Ορισμός Ποιότητας.
  • Σχέδιο Ποιότητας Έργων Πληροφορικής
  • Εργαλεία Ποιότητας: Pareto, Fishbone, Data and flow Charts, κ.α.
 • Διαχείριση Κινδύνων Έργου
  • Ορισμός και διαχείριση κινδύνων ενός έργου πληροφορικής.
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. Εργαλεία.
  • Παρακολούθηση και αντιμετώπιση ευκαιριών και απειλών έργων πληροφορικής
 • Ολοκλήρωση και παράδοση έργου
  • Τεκμηρίωση και προετοιμασία παράδοσης (hand-over).
  • Έλεγχοι αποδοχής (Acceptance Tests: System, Integration, User, κλπ)
  • Ιστορική βάση δεδομένων και μαθήματα (Lessons learned).
 • Σύγχρονες μεθοδολογίες ευέλικτης διαχείρισης έργων πληροφορικής (Agile methodologies, SCRUM, κ.α.)
 • Κριτήρια Επιτυχίας Έργου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το Εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος, μέσω πραγματικών περιπτώσεων έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας, θα εστιάσει στην εμβάθυνση των αντίστοιχων θεωρητικών γνώσεων, τον χρονοπρογραμματισμού ενός έργου, την κοστολόγησή του και τη διαχείριση πόρων κατά την φάση εκτέλεσης του.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr