Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ60Δ1
Lab:
Network Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Δίκτυα Υπολογιστών Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
fragopou's picture
φραγκοπούλου παρασκευή
Fragopoulou Paraskevi
Professor
Καθηγήτρια
+30 2810 379180

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Επίπεδο ∆ικτύου: Υπηρεσίες παρεχόµενες από το επίπεδο δικτύου. Οργάνωση. Συµφόρηση, δροµολόγηση συντοµότερης διαδροµής, δροµολόγηση πολλαπλών διαδροµών, κατανεµηµένη δροµολόγηση, έλεγχος ροής, απόρριψη πακέτων, γέφυρες, πύλες, λογισµικό γεφυρών και πυλών.
 • Επίπεδο Μεταφοράς: Υπηρεσίες παρεχόµενες από το επίπεδο µεταφοράς. Ποιότητα εξυπηρέτησης. Πρωτόκολλα µεταφοράς. ∆ιευθυνσιοδότηση. Πολύπλεξη. ∆ιαχείριση σύνδεσης.
 • Επίπεδο Συνόδου: Υπηρεσίες που παρέχονται από το επίπεδο συνόδου. Ανταλλαγή δεδοµένων, ∆ιαχείριση διαλόγου. Συγχρονισµός, το µοντέλο πελάτη - µονάδας εξυπηρέτησης, Ορφανές διαδικασίες. RPC.
 • Επίπεδο Παρουσίασης: Αναπαράσταση δεδοµένων. Συµπίεση δεδοµένων. Ασφάλεια δικτύου. ∆οµές δεδοµένων. Κωδικοποίηση. Κρυπτογραφία.
 • Επίπεδο εφαρµογής: Μεταφορά - Προσπέλαση - ∆ιαχείριση Αρχείων. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Νοητά τερµατικά. Μονάδες εξυπηρέτησης αρχείων. Αντίγραφα αρχείων. Τερµατικά. Τηλεκειµενογραφία. Τηλεεικονογραφία.

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος και των εργαστηριακών ασκήσεων, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τα παρακάτω:

 • Τύπους καλωδίων που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά δεδοµένων σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Κατασκευή καλωδίων τύπου UTP και οµοαξονικού καλωδίου τύπου RG 58. Επίδειξη κατανεµητή, HUB και δικτυακής καλωδίωσης του ΤΕΙ Κρήτης.
 • Εγκατάσταση modem σε υπολογιστή, και επικοινωνία µε άλλους υπολογιστές µέσω τηλεφωνικής γραµµής (dial-up). Υπηρεσίες που προσφέρει ένα δίκτυο που στηρίζεται στην επικοινωνία µέσω dial-up σύνδεσης (Internet, FTP, video conference). Μέτρηση του εύρους ζώνης ενός τέτοιου δικτύου κάτω από πραγµατικές συνθήκες και αξιολόγηση της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών (Quality of Services)
 • Εγκατάσταση και ρύθµιση των παραµέτρων ενός ETHERNET δικτύου. Εγκατάσταση της κάρτας δικτύου, πρόσβαση σε ένα τοπικό δίκτυο. Υπηρεσίες που προσφέρει ένα δίκτυο ETHERNET. Μεταφορά αρχείων από υπολογιστή του δικτύου σε άλλους υπολογιστές του ίδιου δικτύου,
 • εφαρµογή των υπηρεσιών video conference, FTP σε ένα τέτοιο δίκτυο. Μέτρηση του εύρους ζώνης του δικτύου παρουσία ενός χρήστη και πολλών ταυτόχρονα. Αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
 • Ρύθµιση των παραµέτρων στον Server και στους Users. Εξοικείωση µε την λειτουργία ενός Server που λειτουργεί σε περιβάλλον MS Windows NT, και σε LINUX. Υπηρεσίες δροµολόγησης, µεταφοράς αρχείων, Web Hosting, File sharing.
 • Υπηρεσίες Videoconference. Εξοικείωση µε τις κάρτες Videoconference, προγράµµατα, εγκατάσταση των καρτών και ρύθµιση των παραµέτρων, µετρήσεις και αξιολόγηση υπηρεσιών videoconference.
 • Ρύθµιση παραµέτρων του συστήµατος ενός ΝΤ Server για πρόσβαση σε αυτό, για δηµιουργία οµάδας χρηστών, δικαιώµατα χρήστη, δηµιουργία FTP Server. Εφαρµογές και υπηρεσίες αξιολόγησης των πόρων ενός δικτύου µε τη χρήση των Windows NT
 • ∆ηµιουργία ενός δικτύου µε την χρήση προγράµµατος εξοµοίωσης (network simulator) και εξοµοίωση µε τα χαρακτηριστικά, τις υπηρεσίες και την ποιότητα υπηρεσιών ενός δικτύου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Δικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο», James Kurose, Keiths Ross, Εκδόσεις Γιούρδας, 2010.
 • A.S.Tanenbaum, ∆ίκτυα Υπολογιστών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN: 960-7510-70-4

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr