Ασύρματα Δίκτυα

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ60Δ2
Lab:
Network Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
pallis's picture
πάλλης ευάγγελος
Pallis Evangelos
Professor
Καθηγητής
+30 2810 379828

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά τη σύντομη παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας των ασύρματων επικοινωνιών ακολουθεί μελέτη των σημερινών ασύρματων τεχνολογιών ασύρματων δικτύων, περιγράφεται η λειτουργία του IEEE 802.11 και αναλύονται οι επί μέρους λειτουργικές μονάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές φυσικού επιπέδου (PHY) και προσπέλασης (MAC). Το μάθημα σχολιάζει αρχιτεκτονικές υλοποίησης δικτύων πρόσβασης και κορμού, καθώς και υποδομές σύγκλισης ετερογενών τεχνολογιών για την παροχή πολυμεσικών υπηρεσιών με εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας (QoS).

 • Βασικές αρχές ασύρματων επικοινωνιών,
 • link budget analysis,
 • ανάλυση καναλιού μετάδοσης και θόρυβος,
 • τεχνικές πολλαπλής, πρόσβασης (FDMA, TDMA, CDMA),
 • τεχνικές διάχυτου φάσματος (spread spectrum),
 • Δίκτυα από σημείο σε σημείο (point to point),
 • τεχνολογίες MMDS, LMDS, WLAN,
 • πρωτόκολλα επικοινωνίας (ΙΕΕΕ 802.11a/b/n, ΙΕΕΕ 802.16, HIPELAN I, BLUETOOTH, LTE),
 • χρήση των ασύρματων δικτύων για εφαρμογές πολυμέσων,
 • δυναμική διαχείριση πόρων και παροχή QoS
 • Αρχές γνωσιακών ραδιο-δικτύων (cognitive radio)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί με βαθμό ≥ 5.0 τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος (ενιαίο μάθημα). Σε μια τέτοια περίπτωση, ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος Θεωρίας/Εργαστηριού. Πιο συγκεκριμένα:
Θεωρία: Τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (70%) και εκπόνηση εργασιών θεωρητικής μελέτης (study projects) κατά την διάρκεια του εξαμήνου (30%), στις οποίες οι φοιτητές/τριες καλούνται συμμετάσχουν σε group τα οποία θα μελετήσουν και παρουσιάσουν (μέσα στην αίθουσα διάλεξης) τρεις (3)  εργασίες (η κάθε εργασία συνεισφέρει μέχρι το 10% στον τελικό βαθμό θεωρητικού μέρους του μαθήματος). Αναλυτική περιγραφή της πολιτικής αξιολόγησης και βαθμολόγησης των εργαστηριακών project διατίθεται στο έγγραφο “Κανονισμός Θεωρίας-Projects” το οποίο βρίσκεται στο e-class.
Εργαστήριο: Ο τελικός βαθμός συναθροίζεται από την αξιολόγηση των εργασιών  τις οποίες οι φοιτητές/τριες εκπονούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου(40%), και την επίδοση στην τελική εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου (60%). Η αξιολόγηση του εργαστηριακών εργασιών περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ενώ η αναλυτική πολιτική αξιολόγησης/βαθμολόγησης των εργαστηριακών εργασιών διατίθεται στο έγγραφο “Κανονισμός Εργαστηρίου” το οποίο βρίσκεται στο e-class.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • John Ross, “Εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση”, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ISBN 978-960-461-219-2.
 • David Tse, Pramod Viswanath, “Βασικές αρχές ασύρματης επικοινωνίας”, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ISBN 978-960-461-228-4.
 • T. S. Rappaport, "Wireless Communications: Principles & Practice," 2nd Ed., Prentice-Hall:Upper Saddle River, NJ, ISBN-13: 978-0130930033
 • K. Pahlavan &P. Krishnamurthy, “Principles of Wireless Networks: A Unified Approach”, Prentice Hall Communications Engineering and Emerging Technologies Series, ISBN-10: 0130930032
 • W. Stallings, “Wireless Communications & Networks”, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA, ISBN-13: 978-0131918351

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Wireless Networks, Springer
 • Wireless Personal Communications, Springer
 • IEEE Communications Magazine, ComSoc
 • IEEE Wireless Communications,
 • IEEE Journal of Communications and Networks
 • Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (ETT), Wiley

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr