Τεχνολογία Παιγνίων (Game Development)

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ60Δ4
Lab:
Computer Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
Θεωρία: Πρόοδος και Γραπτή εξέταση. Εργαστήριο: Ασκήσεις / Project69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
ip's picture
παχουλάκης ιωάννης
Pachoulakis Ioannis
Assistant Professor
Επίκουρος Καθηγητής
302810379388
Διδάσκοντες: 
ip's picture
παχουλάκης ιωάννης
Pachoulakis Ioannis
Assistant Professor
Επίκουρος Καθηγητής
302810379388

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κύρια συστατικά παιχνιδιών - Παιχνιδομηχανές
Μαθηματικό Υπόβαθρο: σημεία και ευθείες: ορισμός σημείου και ευθείας γραμμής, ιδιότητες ευθείας, εφαρμογές στην ανίχνευση συγκρούσεων - γεωμετρία: αποστάσεις, παραβολή, κύκλοι και σφαίρες με εφαρμογές στην ανίχνευση συγκρούσεων - τριγωνομετρία: μοίρες και radians, τριγωνομετρικές ταυτότητες. Βαθμωτά μεγέθη - καρτεσιενές και πολικές συντεταγμένες - διανύσματα: προσθαφαίρεση διανυσμάτων, εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο - πίνακες.
Συνήθεις μετασχηματισμοί σε παιχνίδια: μεταφορά, κλιμάκωση και περιστροφή σε δύο και τρεις διαστάσεις και συνδυασμοί τους.
Κίνηση σε 1D, 2D 3D: περιγραφή κίνησης, ταχύτητα και επιτάχυνση - εξισώσεις κίνησης - βλήματα και εκρήξεις.
Δυνάμεις και Συγκρούσεις: Αποτέλεσμα δυνάμεων στην κίνηση σωμάτων - έργο, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας. Σύγκρουση με σταθερά και κινούμενα αντικείμενα, ελαστικές και ανελαστικές συγκρούσεις – διατήρηση ενέργειας και ορμής, μοντελοποίηση, πρόβλεψη και ανίχνευση συγκρούσεων. Περιστροφική κίνηση.
Παιχνίδια με script
Game Assets: importing assets, materials, shadows
Animations: Construction and triggering
Object Visibility and Player Focus
Forces, Joints and Particle Systems
GUI and Inventory creation and maintenance

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην κατασκευή νέων παιχνιδιών και την μετατροπή/επέκταση υπαρχόντων παιχνιδιών σε παιχνιδομηχανές (π.χ. Unity).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Norton, T., Learning C# by Developing Games with Unity 3D”, Packt Publishing, 2013
  • Suvak, J., Learn Unity3D Programming with UnityScript, APress, 2014
  • Unity3D online Tutorials (https://unity3d.com/learn/tutorials)

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr