Παράλληλη Επεξεργασία - Παράλληλα Συστήματα

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ60Δ5
Lab:
Computer Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Θεωρία: 3 ώρες. Εργαστήριο: 2 ώρες Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
fragopou's picture
φραγκοπούλου παρασκευή
Fragopoulou Paraskevi
Professor
Καθηγήτρια
+30 2810 379180

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα επικεντρώνεται στην παράλληλη επεξεργασία (parallel computing) σε παράλληλα υπολογιστικά συστήματα, όπως υπερ-υπολογιστές ή clusters of workstations. Αναπτύσσονται θέματα που αφορούν παράλληλες αρχιτεκτονικές. προγραμματιστικά μοντέλα (data parallel,, message passing, shared memory) παράλληλους αλγόριθμους επικοινωνίας και συγχρονισμού, παράλληλους αλγορίθμους (επιστημονικούς υπολογισμούς, ταξινόμηση, parallel προβλήματα βελτιστοποίησης, εξισορρόπηση φόρτου) και διάφορα συναφή θέματα. Το εργαστήριο εξετάζει την κωδικοποίηση των παραπάνω αλγορίθμων σε ΜPI+C και εκτέλεση σε τοπικό cluster of workstations.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Υποστήριξη μέσω Eclass - http://eclass.teicrete.gr)
     Σημειώσεις - παραδείγματα με κώδικα και επεξηγήσεις
     Ανοικτός Κώδικας και Εγχειρίδια Εκμάθησης MPI
Άρθρα γενικότερου περιεχομένου από επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (στα Αγγλικά)
Βιβλία, για παράδειγμα
    V. Kumar, A. Grama, A. Gupta, and G. Karypis.  Introduction to parallel computing: design and analysis of algorithms, Benjamin Cummings Publishing Company, 1994.
    I. Foster, Design and Building of Parallel Programs, Online Book,, available from http://www.mcs.anl.gov/~itf/dbpp
    N. Matloff, Programming on Parallel Machines; GPU, Multicore, Clusters and More, Online Book, available from http://heather.cs.ucdavis.edu/parprocbook

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr