Προηγμενα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υ.Κ.)Theory: ΤΠ60Λ1
Lab:
Software Engineering
SemesterAcademic YearHours per week
Εαρινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Βάσεις Δεδομένων Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
da's picture
ακουμιανάκης δημοσθένης
Akoumianakis Demosthenes
Professor
Καθηγητής
2810-379190
Address: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερεις βασικές ενότητες:
•    Επισκόπηση θεωρίας για τα μοντέλα δεδομένων και ειδικότερα το σχεσιακό μοντέλο ανάπτυξης βάσεων δεδομένων (με αναφορά σε προβλήματα των κλασικών μοντέλων, επεκτάσεις κλασικών μοντέλων, σημασιολογικά μοντέλα δεδομένων
•    Θεωρία σχεδίασης σχεσιακών σχημάτων (με αναφορά στη θεωρία συναρτησιακών εξαρτήσεων, αποσύνθεση σχήματος βάσης δεδομένων, ιδιότητες αποσύνθεσης σχήματος, έλεγχο  αποσύνθεσης σχήματος, θήκη συνόλου γνωρισμάτων, φόρμες κανονικότητας
•    Εναλλακτικά μοντέλα δεδομένων με αναφορά σε εργαλεία μοντελοποίησης δεδομένων (π.χ. Unified Modeling Language και βάσεις δεδομένων), μετατροπή UML μοντέλων σε σχεσιακά σχήματα βάσεων και αντίστροφα, αντικειμενοστρεφής έννοιες (π.χ. αφηρημένοι τύποι δεδομένων, κληρονομικότητα, ιεραρχίες κλάσεων), αντικειμενο-σχεσιακά συστήματα (π.χ. SQL3), βάσεις δεδομένων τύπου γράφου, επαγωγικό μοντέλο και επαγωγικές βάσεις δεδομένων
•   Βάσεις δεδομένων και διαδίκτυο με αναφορά σε τεχνολογίες διαδικτύου με επιπτώσεις στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, δομή δεδομένων XML, property graphs, XML schema και XQuery, μετατροπή XML δεδομένων σε σχεσιακό σχήμα βάσης και αντίστροφα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • C.J. Date (2002): Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Τόμοι Α' & Β', Μετάφραση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "Κλειδάριθμος".
  • A. Silberschatz, H. F. Korth & S. Sudarshan (2001): Database System Concepts (4th Edition), McGraw-Hill ISBN 0-07-255481-9.
  • R. Elmasri & S. Navathe (1996): Fundamentals of Database Systems, Μετάφραση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "ΔΙΑΥΛΟΣ".
  • M. Liu, G. Dobbie, T. W. Ling (2002): A Logical Foundation for Deductive Object-Oriented Databases, ACM Transactions on Database Systems, Vol. 27, No. 1, Pages 117–151.
  • J. Grant and J. Minker (1992): The impact of Logic Programming on Databases, Communications of the ACM, Vol.35, No.3, March.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr