Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 
Οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ηλεκτρονική με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες, στα αμυντικά συστήματα, στους αυτοματισμούς, στα συστήματα ελέγχου, στους υπολογιστές και στην πληροφορική είναι ραγδαίες, γεγονός που επιβάλλει διαρκή επαφή και προσαρμογή με τις τεχνολογίες αιχμής.
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης εντάσσει την εκπαιδευτική αποστολή του στα πλαίσια διαχρονικής προσπάθειας αναμόρφωσης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του προγράμματος σπουδών του και του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και εναρμόνισής τους με την τρέχουσα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στον ακαδημαϊκό, τεχνολογικό, επιστημονικό, ερευνητικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό πεδίο.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης επιδιώκει να διατηρεί (και το κατορθώνει) περίοπτη θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας και στο διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό γίγνεσθαι, καθώς εισάγει σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, ανανεώνει και επικαιροποιεί τα προγράμματα σπουδών του, διευρύνει, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα και την εξειδίκευση, το επιστημονικό προσωπικό του, καθώς έλκει επιστήμονες και ερευνητές υψηλής στάθμης και εγνωσμένου κύρους και με πολλαπλούς τρόπους εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει και ενισχύει τις υποδομές του με έμφαση στον εργαστηριακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό του, στοχεύοντας διαρκώς στην παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου πολύ υψηλής ποιότητας.
 
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης υψηλής στάθμης στα γνωστικά αντικείμενα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού καθώς και την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης έχει ως αντικειμενικούς στόχους:
 1. να παράγει σφαιρικά καταρτισμένους, ευαισθητοποιημένους, δραστήριους και αυτοεξελισσόμενους απόφοιτους υψηλών προσόντων με θεμελιώδεις γνώσεις, καθώς και με γνώσεις αιχμής στην ηλεκτρονική επιστήμη και τεχνολογία, ικανούς να υπηρετήσουν δημιουργικά και παραγωγικά τη χώρα και τον κόσμο,
 2. να επιδιώκει προωθημένη έρευνα στις νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους σε εκτεταμένο εύρος επιστημονικών πεδίων ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες της βιομηχανίας, του κράτους, της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας,
 3. να αναπτύσσει εκπαιδευτικές (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικές συνεργασίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών, επιστημονικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού όσο και με οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλους παραγωγικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σκοπεύοντας ιδιαίτερα στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην τεχνολογική ανάπτυξη,
 4. να οργανώνει, υλοποιεί και εξελίσσει αυτοδύναμα (αλλά και σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχοντας υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε συναφή επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία αιχμής,
 5. να διοργανώνει, να συμμετέχει ενεργά ή/και να συνδιοργανώνει διεθνή και εθνικά συνέδρια και συναφείς δραστηριότητες στο γνωστικό του αντικείμενο,
 6. να δημοσιεύει το παραγόμενο ερευνητικό του έργο σε επιστημονικές εργασίες και άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και άλλα δόκιμα επιστημονικά βήματα.
 
Ειδικότερα, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης έχει θέσει ως στόχους της εκπαιδευτικής αποστολής του:
 1. να παρέχει στους φοιτητές του ολοκληρωμένο υπόβαθρο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμελιωδών γνώσεων καθώς και γνώσεων αιχμής, με έκθεσή τους σε τεχνικές ανάλυσης και ανάπτυξης και ενδελεχή πειραματισμό,
 2. να προσφέρει δυνατότητες επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης στις κατευθύνσεις που αναπτύσσει (των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής),
 3. να εφοδιάζει τους φοιτητές του με ικανότητες συνθετικής σκέψης, σχεδίασης, ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, αυτοματισμών και πληροφορικής,
 4. να καλλιεργεί στους φοιτητές του επαγγελματικού επιπέδου δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργατικότητας, συμπεριφοράς και ηθικότητας,
 5. να ενθαρρύνει τους φοιτητές του να αναπτύσσουν ορθές νοοτροπίες μελέτης, πληροφόρησης και κατανόησης, οργάνωσης και αξιοποίησης χρόνου, υποδομών και ικανοτήτων, αυτοεκπαίδευσης και αυτοεξέλιξης παρέχοντάς τους ευκαιρίες συμμετοχής σε έρευνα και
 6. γενικά να εξασφαλίζει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κλπ) για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε ανταγωνιστικούς και διαρκώς εξελισσόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς στον εθνικό και διεθνή στίβο.
 
 
Σπουδές Υψηλού Επιπέδου
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, από το 1981 στο χώρο της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και από το 2001 στην ανώτατη εκπαίδευση, παρέχει σύγχρονη, εξειδικευμένη και κυρίως εφαρμοσμένη γνώση σε θέματα ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, αυτοματισμών και πληροφορικής, με:
 • 4 έτη, 45 μαθήματα, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση
 • 240 Διδακτικές Μονάδες
 • Διαλέξεις, Εργαστήρια, Σεμινάρια, Φροντιστήρια
 • Ομαδικές/Ατομικές Εργασίες, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
 • Ασύγχρονη/Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
 • Εντατικά Θερινά Σχολεία σε Προηγμένα Θέματα
 • Ανταλλαγές Φοιτητών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Erasmus)
 • Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα
2 Κατευθύνσεις Σπουδών
Στα 3 τελευταία εξάμηνα κάθε φοιτητής επιλέγει κατεύθυνση σπουδών για το πτυχίο:
 • Κατεύθυνση Σπουδών Τηλεπικοινωνιών
 • Κατεύθυνση Σπουδών Αυτοματισμού & Πληροφορικής
3 Τομείς
Η διάρθρωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ περιλαμβάνει 3 Τομείς:
 • Τομέας Τηλεπικοινωνιών
 • Τομέας Αυτοματισμού & Πληροφορικής
 • Τομέας Ηλεκτρονικής
4 Ερευνητικά Εργαστήρια
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών δραστηριοποιείται κυρίως στα πλαίσια των 4 Ερευνητικών Εργαστηρίων του (με συνολικά περισσότερους από 25 εργαστηριακούς χώρους):
 • Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser (CPPL)
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
Εξαιρετική Εξωτερική Αξιολόγηση
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ακολουθεί διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών του. Επιστέγασμα των προσπαθειών μας είναι η εξαιρετική εξωτερική αξιολόγηση, που έγινε τον Ιούλιο 2012 από επιτροπή καθηγητών/ερευνητών που όρισε η αρμόδια Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ είναι πλούσια και κατοχυρωμένα με το Προεδρικό Διάταγμα 346/8-6-1989.
Και Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ:
 • Οργανώνει αυτόνομα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές - Plasma Physics & Applications (PlaPA)” (ΦΕΚ 2205/τ.Β/12-8-2014), που το Σεπτέμβριο 2014 δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του.
 • Οργανώνει αυτόνομα το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών - Telecommunication & Automation Systems (TeleAutoS)” (ΦΕΚ 2556/τ.Β/19-8-2016), που τον Φεβρουάριο 2017 δέχεται τους πρώτους φοιτητές του και το 2018 ξεκινά να λειτουργεί και από απόσταση.
 • Έχει υποβάλλει για έγκριση αυτόνομο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.
 
“Δώσε Ζωή στις Σπουδές σου,
για να Γίνεις Σπουδαίος στη Ζωή σου”

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr