Σίτιση - Στέγαση

Σίτιση

Οι οικονομικά ασθενέστεροι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν σίτισης στο εστιατόριο της Σχολής στα Χανιά.
Ωστόσο, ακόμα και οι φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση, μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο της Σχολής με πολύ μικρή οικονομική συμμετοχή.

Δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση:

 1. Αίτηση (που συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο για σίτιση φοιτητή στην ιστοσελίδα https://secretariat.teicrete.gr/ και προσκομίζεται εκτύπωση της).
 2. Πρόσφατη Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (από την οποία να προκύπτει η φοιτητική του ιδιότητα).
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος τρέχοντος οικονομικού έτους (προηγούμενου φορολογικού έτους) για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή που αποκτήθηκε το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, εργάζεται, υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή, ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου, του/της συζύγου της/του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Εάν ο φοιτητής δεν είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, προσκομίζει το Ε1 των γονέων του, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν Βεβαίωση Εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του φοιτητή για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
 7. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους γονείς. Απαιτείται η Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψήφιου για σίτιση φοιτητή.
 8. Δύο (2) φωτογραφίες.

Οι φοιτητές που είναι τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω 4 και 5 έγγραφα με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα. Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών ή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο υπογραφής του οργάνου που εξέδωσε το έγγραφο.

Προσοχή:
Οι φοιτητές μας που υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες, προκειμένου να έχουν το προνόμιο της προτεραιότητας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α, υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών και τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις που αναγράφονται στην παρένθεση κάθε κατηγορίας:
α) Άνεργοι: (Βεβαίωση ανεργίας από τον (Ο.Α.Ε.Δ)
β) Πολύτεκνοι: (Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος)
γ) Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τον 25ο έτος της ηλικίας τους: (Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα και ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή).
δ) Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο που να μην έχει υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας του: (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)
ε) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω τον 67%: (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω του 67%. Σε διαφορετική περίπτωση, συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που να βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)
στ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α): (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής που διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω του 67%. Σε διαφορετική περίπτωση, συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που να βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)
ζ) Θύματα τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους: (Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης.)
η) Φοιτητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους έχουν αδέλφια ενεργούς φοιτητές: (Πιστοποιείται με πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.)

Σημειώσεις:

 • Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας δεν επιστρέφονται.
 • Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών τηρούνται αυστηρά και δεν δίνεται καμία παράταση.
 • Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
 • Αιτήσεις σίτισης για τους νέους πρωτοετείς φοιτητές γίνονται δεκτές κατά την εγγραφή τους.
 • Η κατάθεση των αιτήσεων σίτισης των φοιτητών ανωτέρων εξαμήνων γίνεται μέσα στο διάστημα που ορίζει σχετική ανακοίνωση του Τμήματος και της Σχολής.
 • Δεν δίνεται χρονική παράταση στις ανανεώσεις καρτών σίτισης
 • Οι ανανεώσεις καρτών γίνονται κατά προτεραιότητα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού που έχει εγκριθεί για την σίτιση των φοιτητών στο τρέχον οικονομικό έτος.
 • Εξαιρούνται του δικαιώματος περίθαλψης, σίτισης και στέγασης οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλης Σχολής, ή παρακολουθούν κάποιο κύκλο μαθημάτων για επιμόρφωση, ή έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους, ή έχουν συμπληρώσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης.
Στέγαση

Για τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές του Τμήματος ηλεκτρονικών Μηχανικών, η Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει δωρεάν 16 κλίνες σε ξενοδοχείο της πόλης των Χανίων.
Για τους παλιούς φοιτητές τα δικαιολογητικά για δωρεάν στέγαση στο ξενοδοχείο κατατίθενται τον Ιούνιο κάθε έτους.
Για τους νεοεισαχθέντες τα δικαιολογητικά κατατίθενται την περίοδο των εγγραφών τους στο Τμήμα.
Δικαιολογητικά για τη δωρεάν στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχείο των Χανίων:

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες στην ιστοσελίδα https://secretariat.teicrete.gr/, έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και προσκομίζεται εκτύπωση της.
 2. Βεβαίωση εγγραφής όπου θα αναγράφεται η επιτυχία τουλάχιστον στο 30% του συνόλου των μαθημάτων μέχρι την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος τρέχοντος οικονομικού έτους (προηγούμενου φορολογικού έτους) για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή που αποκτήθηκε το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, εργάζεται, υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή, ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου, της/του συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Εάν ο φοιτητής δεν είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, προσκομίζει το Ε1 των γονέων, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα.Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν Βεβαίωση Εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους.
 5. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδέλφια που σπουδάζουν σε ΑΕΙ.
 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος (του φοιτητή).
 7. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του φοιτητή ή μέλους της οικογενείας του. Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών προσκομίζουν τα παραπάνω 3 και 4 έγγραφα με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα. Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών ή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο υπογραφής του οργάνου που εξέδωσε το έγγραφο.
 9. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών και για χρονικό διάστημα ανεργίας όχι μικρότερο των 3 μηνών.
 10. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός.
 11. Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς, μαζί με τη Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψήφιου για σίτιση φοιτητή.

Σημειώσεις:

 • Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη λέσχη ή στην εστία δεν επιστρέφονται.
 • Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρούνται αυστηρά.
 • Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
 • Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει το ποσοστό το 30% των μαθημάτων δε μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για στέγαση.

Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά στέγασης:

 1. Οι δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) εκκαθαρίζονται με την υποβολή τους. Άρα όλοι μπορείτε να εκτυπώστε το εκκαθαριστικό σας και να το προσκομίσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Το μεγαλύτερο από τα εισοδήματα λαμβάνεται σαν κύριο εισόδημα.
 3. Το τεκμαρτό εισόδημα θεωρείται εισόδημα.
 4. Αν δεν υπάρχει άλλο εισόδημα εκτός του τεκμαρτού, τότε το τεκμαρτό θα λαμβάνεται υπόψη σαν εισόδημα που προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλματα.
 5. Όλα τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά όπως, αγροτικές ενισχύσεις, επιδότηση ενοικίου, το επίδομα πολυτεκνίας κλπ., θεωρούνται εισόδημα.
 6. Προκειμένου ο κρινόμενος να πάρει την πριμοδότηση των 1 έως 4 μορίων - κατά περίπτωση - που αφορά σε εισοδήματα μόνο για μισθωτές υπηρεσίες ή αγροτικές επιχειρήσεις, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την αντίστοιχη υπηρεσία που χορηγεί το εισόδημα αυτό.
 7. Όταν το εκκαθαριστικό εμφανίζει στον έναν από τους δύο γονείς ζημία, λαμβάνεται ως εισόδημα αυτό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ως φορολογητέο εισόδημα.
 8. Το μηδενικό εισόδημα επιβεβαιώνεται μόνο με μηδενικό εκκαθαριστικό και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.
 9. Δεν λαμβάνεται υπόψη από ιδιώτη λογιστή, βεβαίωση για ανάλυση των ποσών που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό.
 10. Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 67%.
 11. Αν υπάρχουν δύο δικαιολογητικά, π.χ ασθενείας 67% και ανεργία ή διαζευκτήριο και θάνατος, μοριοδοτείται το ευνοϊκότερο για το φοιτητή. (Εξαιρείται η περίπτωση του ανήλικου και ταυτόχρονα ανάπηρου παιδιού).
 12. Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας που αναφέρονται σε συγκεκριμένο παρελθόντα χρόνο.
 13. Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά ανοικτού Πανεπιστημίου.
 14. Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά φοίτησης γονέων.
 15. Για να ισχύει η μοριοδότηση των διαζευγμένων γονιών, εκτός του διαζευκτήριου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν και βεβαίωση από τον αρμόδιο δικηγόρο.
 16. Αν ένας εκ των δύο γονιών έχει ξαναπαντρευτεί και έχει παιδιά από τους δύο γάμους, ένα εκ των οποίων είναι και ο υποψήφιος φοιτητής, λαμβάνεται ως εισόδημα το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος της νέας οικογένειας. Μόνο σε περίπτωση που προσκομίσει δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι την επιμέλεια την έχει ο έτερος γονέας, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συγκεκριμένου γονέα.
 17. Όλα τα πρόσθετα δικαιολογητικά για να μοριοδοτούνται πρέπει να κατατεθούν μέσα στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Στεγαστικό Επίδομα 1000€

Σύμφωνα με το 2/40130/0026/26.6.2014 έγγραφο της Δ/νσης Συντ/σμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων, απαραίτητο δικαιολογητικό για την εκκαθάριση της δαπάνης αποτελεί το φετινό εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους. Διαφορετικά, σε περίπτωση που υποβληθούν εκκαθαριστικά σημειώματα προηγούμενου φορολογικού έτους, θα υπάρχει θέμα κανονικότητας με συνέπεια οι εν λόγω δαπάνες να μην μπορούν να εκκαθαριστούν.
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στο διάστημα που έχει οριστεί με σχετική ανακοίνωση. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
Στους αντίστοιχους συνδέσμους του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας του ΤΕΙ Κρήτης μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες τόσο για τις προϋποθέσεις (https://www.teicrete.gr/merimna/el/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82) όσο και για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος (https://www.teicrete.gr/merimna/el/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82).

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr