Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία
Τελειόφοιτων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) εκπονείται από κάθε τελειόφοιτο φοιτητή του Τμήματος, κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου σπουδών, αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες και εκπονείται υπό την επίβλεψη καθηγητή (μέλους ΕΠ) του Τμήματος. Για την ανάληψη θέματος ΠΕ, ο φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 160 πιστωτικές μονάδες.
Η τυπική διάρκεια εκπόνησης της ΠΕ είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή. Ωστόσο η διάρκεια εκπόνησης της ΠΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου.
Η εύρυθμη διεκπεραίωση των διαδικασιών ανάληψης/περάτωσης/εξέτασης των πτυχιακών εργασιών είναι έργο του Προέδρου του Τμήματος.
Σκοπός της ΠΕ είναι να παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που έχει αποκτήσει στη θεματική περιοχή που τον ενδιαφέρει και να τον βοηθήσει να αναπτύξει τόσο τις αναλυτικές όσο και τις συνθετικές ικανότητες του. Τα θέματα των ΠΕ έχουν μελετητικό, ερευνητικό, αναπτυξιακό και εφαρμοσμένο χαρακτήρα και αντλούνται από τις ευρύτερες θεματικές περιοχές της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής. Πηγές άντλησης θεμάτων είναι οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή και στη βιομηχανία, οι τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής, κ.ά.
 
Έγκριση και Ανάθεση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας
Κάθε καθηγητής (μέλος ΕΠ) του Τμήματος, στα πλαίσια της απασχόλησής του, υποχρεωτικά επιβλέπει πτυχιακές εργασίες. Με ευθύνη του κοινοποιεί τα θέματα των ΠΕ στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και τους καθοδηγεί κατάλληλα.
Ο φοιτητής που πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να αναλάβει κάποια πτυχιακή εργασία έρχεται σε επαφή με τους επιβλέποντες καθηγητές που προτείνουν θέματα που τον ενδιαφέρουν. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα δύο ή και περισσότερων φοιτητών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή.
Μετά την επιλογή του θέματος, ο φοιτητής και ο επιβλέπων συνυπογράφουν τη Δήλωση Ανάληψης ΠΕ. Η Δήλωση αυτή αφορά κάθε φοιτητή ξεχωριστά και όχι το θέμα της ΠΕ. Οι Δηλώσεις Ανάληψης ΠΕ κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, με ευθύνη του κάθε επιβλέποντα.
 
Μορφή και περιεχόμενο της Πτυχιακής Εργασίας
Η ΠΕ είναι μία εκτενής εργασία και πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε: (α) περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, (β) το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη εργασία, (γ) παρουσίαση των συναφών επιτευγμάτων επιστήμης και τεχνολογίας, (δ) αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, (ε) αποτελέσματα που έχουν προκύψει και καταδεικνύουν τη χρησιμότητα του θέματος, (στ) συμπεράσματα, (ζ) βιβλιογραφία-αναφορές και (η) παραρτήματα (παράθεση πηγαίου λογισμικού, φύλλα δεδομένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων κ.ά.).
Η ΠΕ δεν πρέπει να είναι μόνο βιβλιογραφική, αλλά είναι καλό να περιλαμβάνει και εφαρμοσμένο μέρος, όπως τη σχεδίαση και κατασκευή κάποιας ηλεκτρονικής διάταξης, την παραγωγή πρωτότυπου λογισμικού, τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού σε μια εφαρμογή, την ανάπτυξη μοντέλων, ή τη διεξαγωγή μετρήσεων.
Η μορφή του κειμένου της ΠΕ καλό είναι να ακολουθεί ορισμένες προδιαγραφές. Ειδικότερα, ο αριθμός των κύριων σελίδων (εξαιρούνται το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα και τα παραρτήματα) πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 40, η γραμματοσειρά να είναι Times New Roman με μέγεθος 12, το διάστιχο να είναι 1.5 γραμμή, να υπάρχει πλήρης στοίχιση και τα περιθώρια να μην είναι μεγαλύτερα από 2.5cm. Το κείμενο πρέπει να χωρίζεται σε κεφάλαια, να υπάρχουν περιεχόμενα, εισαγωγή, κύριο μέρος (θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογία, αποτελέσματα), συμπεράσματα και βιβλιογραφία. Απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να εμφανίζεται στην αρχή της εργασίας είναι μια περίληψη, με έκταση από 10 σειρές έως μια σελίδα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (abstract). Το εξώφυλλο να διαμορφώνεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα Εξωφύλλου. Οι αναφορές αναγράφονται είτε αλφαβητικά είτε κατά τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο. Ο τρόπος σύνταξης των αναφορών ακολουθεί το πρότυπο ΙΕΕΕ και παρατίθεται στο Παράρτημα-Σύνταξη Αναφορών.
 
Περάτωση Πτυχιακής Εργασίας
Μόλις περατωθεί η ΠΕ και εγκριθεί από τον επιβλέποντα για την πληρότητά της, ο φοιτητής και ο επιβλέπων συνυπογράφουν την Αίτηση Παρουσίασης ΠΕ. Και αυτή η αίτηση αφορά κάθε φοιτητή ξεχωριστά και όχι το θέμα της ΠΕ. Η αίτηση κατατίθεται από τον φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να οριστεί τριμελής εξεταστική επιτροπή με εισήγηση του επιβλέποντα και έγκριση του Προέδρου. Η επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη που μπορούν να προέρχονται από τους καθηγητές και τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς επιστημονικούς/εργαστηριακούς/ερευνητικούς συνεργάτες του Τμήματος.
 
Παρουσίαση - Εξέταση Πτυχιακής Εργασίας
Οι ΠΕ παρουσιάζονται δημόσια μπροστά στους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος και της Σχολής. Όλοι θεωρούνται προσκεκλημένοι στην παρουσίαση. Η εξέταση λαμβάνει χώρα σε αίθουσα ή εργαστήριο ή άλλο κατάλληλο χώρο του Τμήματος. Δικαίωμα ερωτήσεων έχει η τριμελής εξεταστική επιτροπή, ενώ οι ερωτήσεις από το κοινό επιτρέπονται μετά από άδεια της επιτροπής. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί ανεξάρτητα την ΠΕ και ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών από τα τρία μέλη της επιτροπής. Ο τελικός βαθμός και αν κρίνεται απαραίτητο και η βαθμολογία κάθε μέλους της επιτροπής καταγράφονται στο Πρακτικό Εξέτασης ΠΕ, που με ευθύνη του επιβλέποντα κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από δύο (2) αντίγραφα της ΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Το ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο ατομικό φάκελο του φοιτητή και το άλλο υποβάλλεται στη βιβλιοθήκη της Σχολής.
 
Πλαγιαρισμός - Λογοκλοπή
Η συγγραφή της ΠΕ οφείλει να τηρεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τη νομοθεσία, παραπέμποντας μέσω της βιβλιογραφίας και των αναφορών σε όλες τις πηγές που βασίστηκε.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, που θεωρούνται λογοκλοπή:
 • Η αντιγραφή από έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή, χωρίς χρήση εισαγωγικών και χωρίς παράθεση της πηγής.
 • Η αντιγραφή με χρήση εισαγωγικών, αλλά χωρίς παράθεση της πηγής.
 • Η οικειοποίηση ιδέας ή δουλειάς άλλων.
 • Η παράφραση κειμένου από έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή, χωρίς παράθεση της πηγής.
 • Η μετάφραση και οικειοποίηση ξενόγλωσσου κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής.
 • Η χρήση εικόνων, φωτογραφιών κ.λπ. από το διαδίκτυο, χωρίς παράθεση της πηγής.
 • Η χρήση παραπομπών που δεν ισχύουν.
 • Η αντιγραφή αποσπασμάτων εργασίας (ή ολόκληρης εργασίας) άλλου φοιτητή, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι η συγκατάθεσή του.
 • Η χρησιμοποίηση εργασίας που δεν αποτελεί έργο του ίδιου του φοιτητή, αλλά έχει αποκτηθεί από άλλο πρόσωπο (π.χ. φροντιστήριο κ.λπ.).
 
Κανόνες για την αποφυγή της λογοκλοπής
 • Όταν παρατίθεται αυτούσιο κείμενο από άλλη εργασία να χρησιμοποιούνται εισαγωγικά και να προστίθεται η αναφορά. Πρέπει όμως να αποφεύγεται η εκτεταμένη χρήση αυτούσιων κειμένων σε εισαγωγικά.
 • Πάντα στο τέλος της εργασίας πρέπει να αναφέρονται όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και όχι μόνο αυτές από τις οποίες παρατέθηκε αυτούσιο κείμενο σε εισαγωγικά.
 • Αναφορές στις εργασίες/πηγές πρέπει να γίνονται και στις περιπτώσεις μετάφρασης ή παράφρασης αποσπασμάτων.
 • Η εργασία δεν πρέπει να είναι συρραφή αποσπασμάτων από άλλες εργασίες/πηγές. Εκτός από την αναφορά σε ιδέες άλλων, θα πρέπει να παρουσιάζεται και η συγκροτημένη άποψη/οπτική του φοιτητή για το υπό εξέταση θέμα.
 • Να μη γίνεται «αντιγραφή» και «επικόλληση» κειμένων από ιστοσελίδες, φτιάχνοντας έτσι μια ολόκληρη εργασία.
 • Να μην ανατίθεται σε άλλους η συγγραφή της εργασίας.
 • Να διακρίνονται ξεκάθαρα τα τμήματα της εργασίας που αφορούν σε ιδέες/σκέψεις του φοιτητή από αυτά που προέρχονται από άλλους συγγραφείς/επιστήμονες (π.χ. παράθεση θεωρητικού πλαισίου και αναδρομή στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας).
 • Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας να γίνεται συστηματική καταγραφή όλων των πηγών που χρησιμοποιούνται, ώστε στο τέλος να συμπεριληφθούν όλες.
 • Για οποιαδήποτε αμφιβολία για τη συγγραφή της εργασίας, τον τρόπο παράθεσης των αναφορών και το τι συνιστά λογοκλοπή θα πρέπει κάθε φοιτητής να συμβουλεύεται τον επιβλέποντα.
 
Αναφορές
 
 
Παραπομπές

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr