Επανιδρυμένο ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)"

 

Επανιδρυμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)
MSc in Telecommunication & Automation Systems (TeleAutoS)

 

 

 

 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο ΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2019-20: έως 10-10-2019

 

Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20: 14-10-2019

 

Χωρίς τέλη φοίτησης. Χωρίς δίδακτρα.
 

 

 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) εξαμήνων, ιδρύθηκε αρχικά με το ΦΕΚ 2556/τ.Β/19-8-2016 και επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2068/τ.Β/7-6-2018 και απευθύνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες εξειδίκευσης που έχουν οι ενδιαφερόμενοι σε τομείς που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς και την πληροφορική.

 

 

Το ΠΜΣ ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης, ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών μερικής φοίτησης, απαιτώντας:

 • είτε 8 μαθήματα και 1 μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
 • είτε 12 μαθήματα.

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης:

 • στο 1ο εξάμηνο επιλέγουν και παρακολουθούν 4 μαθήματα (από τα προσφερόμενα σε κάθε εξάμηνο),
 • στο 2ο εξάμηνο επίσης επιλέγουν και παρακολουθούν 4 μαθήματα (από τα προσφερόμενα σε κάθε εξάμηνο), ενώ
 • στο 3ο εξάμηνο είτε εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, είτε επιλέγουν και παρακολουθούν ακόμα 4 μαθήματα (από τα προσφερόμενα σε κάθε εξάμηνο).

 

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

 • πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Μηχανικών (όπως Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας, Μηχανικοί Αυτοματισμού, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Παραγωγής, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, κ.ά.),
 • πτυχιούχοι Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (όπως Φυσικοί, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης Υλικών, Μαθηματικοί, Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, κ.ά.),
 • πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας),
 • πτυχιούχοι Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας,
 • πτυχιούχοι άλλων συναφών ειδικοτήτων με στέρεο υπόβαθρο στα μαθηματικά ή/και τη φυσική,
 • αλλά και τελειόφοιτοι φοιτητές για τους οποίους εκκρεμούν μόνο ελάχιστες τυπικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών.
Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

 

 

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων σε κάθε κύκλο του ΠΜΣ ανέρχεται σε 15 άτομα.

Θα υπάρχει ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους φοιτητές.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για το ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (email gitona@hmu.gr, τηλ 28210 23006, fax 28210 23003).

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων, καινοτόμων εμπειριών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες αιχμής των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, και της πληροφορικής.

 

 

Σκοπός του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών» είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, να αναπτύσσει τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να δημιουργεί απόφοιτους υψηλού επιπέδου στους επιστημονικούς τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους. Εφοδιάζοντας τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στο διεθνές περιβάλλον και προωθώντας την έρευνα στις γνωστικές περιοχές των τεχνολογιών αιχμής, το ΠΜΣ προάγει την επιστημονική γνώση, κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

 

Στόχοι του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών» είναι:

 • Να δώσει στους πτυχιούχους τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Να βελτιώσει τις δυνατότητες των πτυχιούχων προκειμένου, μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής, να εκπονήσουν αυτόνομα επιχειρηματικές και καινοτόμες δράσεις, ή και να αναπτύξουν μονάδες παραγωγής ή έντασης γνώσης.
 • Να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που ήδη εργάζονται στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών αιχμής.
 • Να εστιάσει στη διαθέσιμη ηλεκτρονική τεχνολογία και τις εφαρμογές της στις τηλεπικοινωνίες, στους αυτοματισμούς και στους υπολογιστές, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αναπτυξιακά εργαλεία σε επίπεδο σχεδίασης, υλοποίησης και βελτιστοποίησης υλικού, λογισμικού και συστημάτων.
 • Να εξασφαλίσει στις μικρές και μεγάλες μονάδες της παραγωγικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, αλλά και στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία και προσαρμοστικότητα στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, και τη βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Να οδηγήσει στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών με μικρό κόστος και χρόνο παραγωγής, αλλά υψηλή λειτουργικότητα και αξιοπιστία, ώστε να ενσωματώνονται οι τεχνολογίες αιχμής, να προσφέρονται τα βέλτιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να ικανοποιούνται απόλυτα οι απαιτήσεις του ενδιάμεσου και τελικού χρήστη.

 

 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε:

 • Να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν σύνθετες μεθοδολογίες, ηλεκτρονικά συστήματα και τεχνολογικές εφαρμογές.
 • Να στελεχώνουν κάθε επιχείρηση ή οργανισμό ή παραγωγική μονάδα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτοντας ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών απαιτήσεων.
 • Να λειτουργήσουν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής, αναπτύσσοντας δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής.
 • Να προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και να παρακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε 8 είτε 12 από τα συνολικά 18 προσφερόμενα μαθήματα:

 1. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων
 2. Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
 3. Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι
 4. Ενσωματωμένα Συστήματα
 5. Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα & Τεχνοοικονομική Ανάλυση
 6. Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα
 7. Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 8. Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
 9. Μηχατρονική
 10. Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα
 11. Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων
 12. Μικροκυματικές - Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες
 13. Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου
 14. Πολυμερικά Ηλεκτρονικά
 15. Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων
 16. Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες
 17. Βαθιά Μηχανική Μάθηση
 18. Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων
έως ότου συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 90 πιστωτικών μονάδων.
Όσοι επιλέγουν 8 (και όχι 12) μεταπτυχιακά μαθήματα, προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και συγγράφουν αντίστοιχη διατριβή.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) της κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στα πoλλά συνεργαζόμενα με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων.

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ, γίνεται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη:

 • η συνάφεια και ο βαθμός του πτυχίου,
 • η πιθανή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο,
 • η προσωπική συνέντευξη, και
 • η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

 

Αν και επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του, η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν και ΔΕΝ προβλέπονται τέλη εγγραφής, τέλη φοίτησης, ή δίδακτρα.
Χωρίς Δίδακτρα. Χωρίς Τέλη Φοίτησης. Χωρίς Τέλη Εγγραφής.
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (στο gitona@hmu.gr, Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. αίτηση υποψηφιότητας (με βάση το σχετικό πρότυπο),
 2. επικυρωμένο τίτλο σπουδών και αναλυτική βαθμολογία,
 3. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 4. πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
 5. τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο και συμφωνούν να δεχτούν επικοινωνία για να παράσχουν τη γνώμη τους, ή δύο συστατικές επιστολές, και
 6. σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης  (με βάση το σχετικό πρότυπο) με αναφορά στους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr