Κινητικότητα Erasmus+ (Εξερχόμενοι)

 

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων
Εξερχόμενων Φοιτητών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+

Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, πρέπει να έχουν υποβάλλει την αίτηση τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο:

 • έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, προκειμένου να μεταβούν στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδ. έτους, ή
 • έως 20 Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να μεταβούν στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για σπουδές ή για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό περιλαμβάνει 2 στάδια:

 1. το 1ο αφορά τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ενώ
 2. το 2ο αφορά τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, και περιλαμβάνει την προετοιμασία των δικαιολογητικών που απαιτεί το ΙΚΥ για την υποτροφία ERASMUS και τη μετάβασή τους στο εξωτερικό.

Πριν την αναχώρηση των φοιτητών, ο Συντονιστής του Τμήματος:

 • ελέγχει τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες και σε συνεργασία με τον Συντονιστή του Ιδρύματος τις ανανεώνει ή/και δημιουργεί νέες,
 • παρέχει στους φοιτητές συμβουλευτική υποστήριξη και πρόσβαση στον οδηγό σπουδών για την καλύτερη επιλογή του κατάλληλου προγράμματος σπουδών,
 • βοηθά στη συμπλήρωση των  αιτήσεων και των εκπαιδευτικών συμφωνιών, και
 • αξιολογεί τις αιτήσεις υποψηφιότητας των φοιτητών.

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής διαδικασίας, η λίστα των προεπιλεγμένων φοιτητών που δικαιούνται την υποτροφία καθώς και των επιλαχόντων ανακοινώνεται και μεταβιβάζεται στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων για τελική έγκριση και κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών (2ο στάδιο), προκειμένου να χορηγηθεί η υποτροφία.

Μετά την επιστροφή των φοιτητών:

 • ο Συντονιστής του Τμήματος υποβάλλει εισήγηση σε συνεργασία με τον φοιτητή για την αναγνώριση των μαθημάτων που ολοκλήρωσε με επιτυχία στο ξένο Πανεπιστήμιο, ενώ
 • η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει πιστοποιητικό αναγνώρισης μαθημάτων/πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος του φοιτητή και να είναι έτοιμος για τον έλεγχο του ΙΚΥ.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων
Εξερχόμενων Φοιτητών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+

 

Α. Για την παρακολούθηση μαθημάτων στο εξωτερικό
Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

 1. Εγγραφή τουλάχιστον στο Ε' τυπικό εξάμηνο σπουδών.
 2. Επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον του 70% των μαθημάτων των δύο πρώτων τυπικών εξαμήνων σπουδών.
 3. Επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον του 50% του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (στο παραπάνω σύνολο δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα επιλογής και τα μαθήματα ξένης γλώσσας).
 4. Γλωσσική επάρκεια τουλάχιστον στο επίπεδο που απαιτείται από το Ίδρυμα υποδοχής.

Η μοριοδότηση για την κατάταξη των αιτήσεων ανά Τμήμα γίνεται με τα εξής Κριτήρια Αξιολόγησης:

 1. Κριτήριο 1 (70%): Α = Μέσος όρος τρέχουσας βαθμολογίας με 2 δεκαδικά ψηφία (ως τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης) στα ολοκληρωμένα μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας 0,7 (Μ.Ο. * 0,7).
 2. Κριτήριο 2 (15%): Β = Αριθμός πλήρως ολοκληρωμένων μαθημάτων (εκτός των μαθημάτων επιλογής και των μαθημάτων ξένης γλώσσας) δια του συνόλου των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου - 40 μαθήματα (αριθμός μαθημάτων / 40 * 0,15).
 3. Κριτήριο 3 (15%): Γ = Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας όπως προκύπτει από την παρακάτω κλίμακα / 2,5 * 0,15:
 • 0,5: Επιτυχής παρακολούθηση ή κατοχύρωση του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων της αγγλικής γλώσσας μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος παρακολούθησης του φοιτητή.
 • 1: Καλή γνώση (επίπεδο Β2) που πιστοποιείται με πτυχίο lower - firstcertificate ή πτυχίο ισοδύναμης βαρύτητας.
 • 1,5: Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ2/C1) που πιστοποιείται με πτυχίο advancedEnglish ή πτυχίο ισοδύναμης βαρύτητας.
 • 2: Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) που πιστοποιείται με πτυχίο proficiency ή πτυχίο ισοδύναμης βαρύτητας.
 • 2,5: Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2) και επιπλέον πιστοποίηση της καλής γνώσης της τοπικής ξένης γλώσσας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Η τελική κατάταξη διαμορφώνεται αθροίζοντας τις βαθμολογίες των παραπάνω κριτηρίων (Α+Β+Γ). Σε περιπτώσεις ισοβαθμιών:

 • Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός Ελλάδας οι οποίοι αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους έχουν χαμηλή προτεραιότητα.
 • Η σειρά κατάταξης διαμορφώνεται με βάση τις επιμέρους βαθμολογίες των παραπάνω κριτηρίων με τη σειρά που ακολουθεί: Κριτήριο 3, Κριτήριο 2, Κριτήριο 1.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων δημοσιοποιούνται μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και οι επιτυχόντες φοιτητές ενημερώνονται μέσω email.

Ενδεικτικός Πίνακας Κατάταξης

 

Β. Για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό

 1. Για την αξιολόγηση αιτήσεων για πρακτική άσκηση απαιτείται να υπάρχει γράμμα αποδοχής (ή σχετική επικοινωνία που επιβεβαιώνει την αποδοχή) από το φορέα του εξωτερικού.
 2. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο φοιτητής να καταθέσει πριν την αναχώρησή του στο εξωτερικό τη σχετική βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος, που πιστοποιεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει πρακτική άσκηση.
 3. Η αξιολόγηση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης πριν την έναρξή της γίνεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό του Τμήματος, ο οποίος καθορίζει την απαιτούμενη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φοιτητής ώστε στο τέλος να αναγνωριστεί η πρακτική άσκηση ως μέρος των σπουδών του.
 4. Για τους φοιτητές που αιτούνται εκπόνηση και 2ης πρακτικής άσκησης (με αίτησή τους πριν τη λήψη πτυχίου και εφόσον έχουν περιθώριο τουλάχιστον 2 μήνες για να καλύψουν συνολικά 12 μήνες παραμονής στο εξωτερικό στα πλαίσια του Erasmus+ πριν την αποφοίτησή τους) θα πρέπει όταν ξεκινούν τη 2η πρακτική τους άσκηση να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών τους για τη λήψη πτυχίου (μαθήματα, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση).
 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr