Προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Το Προηγούμενο (2002-2017) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών μέχρι και το ακαδ. έτος 2016-17, αν και ακολουθούν το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το έτος εισαγωγής τους, παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών, με τα οποία έχει γίνει πλήρης αντιστοίχιση, σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμένα:
 

 

Το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών εφαρμόστηκε από το ακαδ. έτος 2002-03 έως και το ακαδ. έτος 2016-17, δοκιμάστηκε στην πράξη για 15 χρόνια, και αξιολογήθηκε θετικά τόσο από την αγορά εργασίας και τους αποφοίτους, όσο και από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (11-15/6/2012).
Χαρακτηριστικά, στη σελίδα 7 της External Evaluation Report (Version 2, 18-7-2012) αναφέρεται «The objectives of the curriculum are typical and compare well with other curricula worldwide. The curriculum covers all aspects of electronics taught in similar departments worldwide.», και στη συνέχεια «Yes, the curriculum is in line with the objectives and the graduates appear to be successful in their careers. It is very rich in technical content.», ενώ στην επόμενη σελίδα σημειώνεται ότι «The department has an excellent curriculum aimed at generating excellent engineers. The curriculum covers all essential topics. These include: basic math and physics preparation, circuits, electronic devices, power electronics, digital electronics, optoelectronics, electromagnetic and wireless technologies, controls & systems, signal processing, measurement techniques, modern computer programming techniques, microprocessors and microcontrollers, sensors and biotechnologies, power transmission and generation, applications & electronic systems (TV, communication devices), and networks; In addition, during the 6th & 7th semesters the curriculum allows for 2 specializations: (1) control systems and information technologies [digital systems, computer networks, distributed systems & parallel processing, power electronics, signal processing applications/imaging, control networks with applications, smart control systems, organic electronics, mechatronics, multimedia devices, robotics, cost issues & societal integration issues], (2) Telecommunications [radio, radar, wireless/mobile/satellite communications, optical electronics, networks & biosensors].».
Ωστόσο, αν και επιτυχημένο, ένα πρόγραμμα σπουδών τεχνολογιών αιχμής οφείλει να επικαιροποιείται συνεχώς, προκειμένου να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών προσαρμοζόταν συστηματικά από χρόνο σε χρόνο, και από το ακαδ. έτος 2011-12 είχε γίνει πλέον φανερή η ανάγκη για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων αλλαγών, όπως:

 • η μετονομασία μαθημάτων (ώστε το όνομα τους να ανταποκρίνεται καλύτερα στο περιεχόμενο τους),
 • η μετακίνηση μαθημάτων μεταξύ εξαμήνων (ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανομή διδακτικών υποχρεώσεων και καλύτερη ροή μαθημάτων μεταξύ χειμερινών και εαρινών εξαμήνων),
 • η προσθήκη κάποιων νέων μαθημάτων επιλογής (ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται καλύτερα στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία),
 • η αντικατάσταση των δύο κατευθύνσεων επιλογής (με συγκεκριμένα μαθήματα σε καθεμιά) από αρκετές ομάδες ομοειδών μαθημάτων επιλογής, και
 • η επιλογή μαθημάτων ειδίκευσης (από τους φοιτητές) μέσα από αρκετές ομάδες ομοειδών μαθημάτων.

Μετά πάρα πολλές συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος, οι προηγούμενες αλλαγές ωρίμασαν και με βάση αυτές η 27/20-6-2017 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και η 111/13-7-2017 Συνέλευση του Τμήματος διαμόρφωσαν το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στην τελική του μορφή.
Το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εγκρίθηκε από την 163/24-8-2017 Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως από το ακαδ. έτος 2017-18.

 

 

Παρουσίαση του νέου Προγράμματος Σπουδών

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρουσιάζεται συνοπτικά και αναλυτικά στα παρακάτω συνημμένα:

Το νέο πρόγραμμα σπουδών αναμένεται να ενισχύσει τις προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα και να βοηθήσει τους αποφοίτους να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Το νέο πρόγραμμα σπουδών, όπως παραστατικά συγκρίνεται με το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών στα παρακάτω συνημμένα:

περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

 • επικαιροποίηση των περιγραμμάτων όλων των μαθημάτων,
 • απλές μετονομασίες των περισσότερων μαθημάτων,
 • αλλαγές στο εξάμηνο διδασκαλίας 20 μαθημάτων,
 • μεταβολές στις ώρες διδασκαλίας αρκετών μαθημάτων,
 • κατάργηση 3 μαθημάτων,
 • κατάτμηση 1 μαθήματος,
 • προσθήκη προαπαιτούμενων σε 3 μαθήματα (σύμφωνα και με τις υποδείξεις των εξωτερικών αξιολογητών),
 • προσθήκη 9 νέων μαθημάτων (ποσοστό 16% σε σύνολο 56 προσφερόμενων μαθημάτων), και
 • αλλαγή στη διαδικασία επιλογής μαθημάτων (όχι με επιλογή 1 από 2 κατευθύνσεις, αλλά με επιλογή 11 μαθημάτων από 9 διαφορετικές ομάδες με 24 συνολικά προσφερόμενα μαθήματα).

Σημειώνεται επιπλέον ότι:

 • Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του φόρτου εργασίας και των αντίστοιχων μονάδων ECTS βασίζεται στα διεθνή πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες.
 • Η κατάργηση του διαχωρισμού της θεωρίας και του εργαστηρίου για όλα τα μαθήματα, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των εξωτερικών αξιολογητών, είναι αναγκαία. Κάθε μάθημα πρέπει να αποτελεί ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει αρμονικά τη θεωρητική διδασκαλία, τις ασκήσεις και το εργαστηριακό μέρος του.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Το Αντικείμενο Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος είναι η επιστήμη και τεχνολογία της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, και των υπολογιστών, και η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι σπουδές στο Τμήμα παρέχουν θεμελιακές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κατασκευών, των μετρήσεων, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, των πληροφοριακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών, των δικτύων, καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως η οπτοηλεκτρονική, τα συστήματα λέιζερ, οι κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες, οι μικροκυματικές και οπτικές τεχνολογίες, η μικροηλεκτρονική, τα αισθητήρια, η ρομποτική, τα συστήματα ελέγχου, οι ιατρικές και αμυντικές εφαρμογές.
Το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών αποτελούνταν από 48 μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα 32 ήταν μαθήματα κορμού και τα 16 μαθήματα κατεύθυνσης 6ου και 7ου εξαμήνου.
Σχεδόν όλα τα μαθήματα (42 από τα 48) του προηγούμενου προγράμματος σπουδών είχαν εργαστηριακό μέρος.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα εμπλουτίζονταν µε ευάριθμα και εναλλασσόμενα προαιρετικά μαθήματα που παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις αιχμής.
Τα μαθήματα, τόσο του προηγούμενου όσο και του νέου προγράμματος σπουδών, εμπεδώνονται με ασκήσεις πράξης που περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη και παρουσίαση ειδικών θεμάτων, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις κλπ.
Περαιτέρω, η δομή των σπουδών πλαισιώνεται από σεμινάρια και διαλέξεις σε θέματα αιχμής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Επιστέγασμα της δομής των σπουδών συνιστούν στα τελευταία εξάμηνα η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη πρακτική άσκηση.
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες ανάλογες με το διδακτικό φόρτο, και κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.
Το πτυχίο λαμβάνεται μετά την επιτυχή συσσώρευση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων, από 40 τουλάχιστον υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, 7 τουλάχιστον προαιρετικά μαθήματα, την πτυχιακή εργασία και την εξάμηνη πρακτική άσκηση.
Σημειώνεται ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει αναμορφωθεί και εφαρμόζεται από το ακαδ. έτος 2017-18.
Ωστόσο για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, ισχύει το προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ισχύοντα Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης.
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης δίνει στους πτυχιούχους μας όλες τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται τόσο για να ασκήσουν το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όσο και για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Στην κατεύθυνση της γνώσης της επιστήμης και τεχνολογίας του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και της δυνατότητας άσκησης επαγγέλματος, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται ώστε:
 • να εφαρμόζουν με επιτυχία τις γνώσεις τους στην πράξη,
 • να αναζητούν, αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες και σύγχρονες τεχνολογίες,
 • να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να παίρνουν αποφάσεις,
 • να εργάζονται αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές διεπιστημονικό περιβάλλον,
 • να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται διαφόρων μεγέθους - πολυπλοκότητας έργα,
 • να παράγουν νέες ιδέες στην έρευνα, και
 • να προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη.

Πέρα από τις γνώσεις και δεξιότητες, που προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του βασικού κύκλου του Προγράμματος Σπουδών, κάθε φοιτητής αποκτά επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που προέρχονται από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων της κατεύθυνσης που επιλέγει, καθώς και από το αντικείμενο της πτυχιακής του εργασίας και της εξάμηνης πρακτικής του άσκησης.
Οι εξειδικευμένες αυτές γνώσεις και δεξιότητες εντάσσονται σε μια από τις δύο βασικές κατευθύνσεις ειδίκευσης (1) Τηλεπικοινωνιών και (2) Αυτοματισμού & Πληροφορικής, αυξάνοντας έτσι τις ικανότητες των αποφοίτων, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης και τεχνολογίας του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, και μεγιστοποιώντας τη δυνατότητα για ανεξάρτητη διά βίου μάθηση, συνεχή ενημέρωση και απόκτηση σύγχρονης γνώσης.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Το Περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το ευρύ γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής, καθώς και την εφαρμογή της στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20513/Ε5/24-2-2006 «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης» (ΦΕΚ 287/τ.Β/10-3-2006) (σελ. 3418-3419)
Το Τμήμα έχει θέσει ως στόχους της εκπαιδευτικής αποστολής του:
 • Να παρέχει στους σπουδαστές του ολοκληρωμένο υπόβαθρο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμελιωδών γνώσεων καθώς και γνώσεων αιχμής, µε έκθεσή τους σε τεχνικές ανάλυσης και ανάπτυξης και ενδελεχή πειραματισμό.
 • Να προσφέρει δυνατότητες επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης στις κατευθύνσεις που αναπτύσσει (των τηλεπικοινωνιών και αυτοματισμών και πληροφορικής αντίστοιχα).
 • Να εφοδιάζει τους σπουδαστές του µε ικανότητες συνθετικής σκέψης, σχεδίασης, ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων ηλεκτρονικής.
 • Να τους καλλιεργεί επαγγελματικού επιπέδου δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας συμπεριφοράς και ηθικής.
 • Να ενθαρρύνει τους σπουδαστές του να αναπτύσσουν ορθές νοοτροπίες μελέτης, πληροφόρησης και κατανόησης, οργάνωσης και αξιοποίησης χρόνου, υποδομών και ικανοτήτων, αυτοεκπαίδευσης και αυτοεξέλιξης παρέχοντάς τους ευκαιρίες συμμετοχής σε έρευνα.
 • Να εξασφαλίζει γενικά στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κλπ) για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε ανταγωνιστικούς και διαρκώς εξελισσόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς στον εθνικό και διεθνή στίβο.
Οι σπουδές διαρθρώνονται σε χρονικές αυτοτελείς ενότητες που την τρέχουσα περίοδο συνιστούν τα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Βασικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής και Μαθήματα Ειδικότητας τα οποία ενσωματώνουν και Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής. Τα Μαθήματα Ειδικότητας συνδυάζονται µε τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής και συνιστούν τις Κατευθύνσεις Σπουδών του προηγούμενου προγράμματος σπουδών:
(1) των Τηλεπικοινωνιών και
(2) των Αυτοματισμών και της Πληροφορικής,
που πλέον δεν ισχύουν.
Τα Μαθήματα Βασικής Υποδομής και τα Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών κατανέμονται κυρίως στα πρώτα εξάμηνα σπουδών και ακολουθούν σε ανώτερα εξάμηνα από τα Μαθήματα Ειδικής Υποδομής και τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα εμπλουτίζονται µε ευάριθμα και εναλλασσόμενα προαιρετικά μαθήματα που παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις αιχμής. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών εμπεδώνονται με ασκήσεις πράξης που περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη και παρουσίαση ειδικών θεμάτων, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις κλπ. Περαιτέρω επιδιώκεται, η δομή των σπουδών να πλαισιώνεται από σεμινάρια και διαλέξεις σε θέματα αιχμής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος τόσο από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος όσο και από προσκεκλημένους ή/και επισκέπτες διακεκριμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επιστέγασμα της δομής των σπουδών συνιστούν στα τελευταία εξάμηνα η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη Πρακτική Άσκηση.

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr