Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση
Τελειόφοιτων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος, διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές (τυπικά, κατά τη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου σπουδών). Αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες, αλλά δεν βαθμολογείται.
Η ΠΑ είναι συνεχόμενης διάρκειας, δεν μπορεί να διασπαστεί και πρέπει να ξεκινά την 1η μέρα του μήνα έναρξης.
Προκειμένου κάποιος φοιτητής να πραγματοποιήσει ΠΑ θα πρέπει να μην οφείλει περισσότερα από 1 μαθήματα ειδικότητας ή να έχει συμπληρώσει 160 πιστωτικές μονάδες. Σε ειδικές περιπτώσεις, φοιτητές που δεν ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια μπορούν να εκπονήσουν ΠΑ, μετά από σχετική αίτηση τους και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Τον φορέα απασχόλησης μπορεί να τον επιλέξει ο ίδιος ο φοιτητής μόνος του ή συμβουλευόμενος τον κατάλογο των εταιριών που διαθέτει η Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος. Μετά από την επιλογή του φορέα απασχόλησης ο φοιτητής καταθέτει αίτηση έναρξης ΠΑ στη Γραμματεία και εφόσον ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις η αίτησή του παραπέμπεται στην Επιτροπή ΠΑ για τα περαιτέρω.
Για την επιτυχέστερη πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος εποπτεύεται τόσο με οριζόμενο επόπτη εκπαιδευτικό από πλευράς του Τμήματος (συνήθως τον υπεύθυνο ΠΑ), όσο και με εργασιακό υπεύθυνο από πλευράς εργοδότη.
Πριν ξεκινήσει η ΠΑ υπογράφεται σύμβαση ανάμεσα στο Τμήμα, τον εργοδότη και τον φοιτητή, στην οποία αναγράφονται όλοι οι όροι και κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται από την πλευρά και των τριών συμβαλλόμενων προκειμένου να εκπονείται σωστά η ΠΑ.
Η πορεία του φοιτητή κατά τη διάρκεια της ΠΑ περιγράφεται στο Βιβλίο ΠΑ, το οποίο έχει τη μορφή ημερολογίου και συμπληρώνεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Εκεί ο φοιτητής καταγράφει τις εργασίες του σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση και ο εργοδότης καταχωρεί τις παρατηρήσεις του για τον ασκούμενο. Με το πέρας της ΠΑ το βιβλίο υπογράφεται από τον επόπτη, τον Υπεύθυνο ΠΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Ο συντονισμός της ΠΑ (καθορισμός εποπτών, σύνταξη συμβάσεων, παραλαβή δικαιολογητικών με το πέρας της ΠΑ, κ.λπ.) είναι έργο του Υπεύθυνου ΠΑ και της Επιτροπής ΠΑ του Τμήματος.
Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ΠΑ, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο ΠΑ και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ε5/7272/84, ΦΕΚ 785/τ.Β/1-11-1984).

Προϋποθέσεις για τον φορέα στον οποίο εκπονείται η ΠA
Ο φορέας που προσφέρει θέσεις ΠΑ μπορεί να ανήκει είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και πρέπει:

 • το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος,
 • στο προσωπικό του να έχει τουλάχιστον 1 μέλος με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
 • να διαθέτει χώρο και τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου για την πληρέστερη επίτευξη των στόχων της ΠΑ.
Για την πιστοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων ο φορέας καταθέτει στην Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης φοιτητών.

Διαδικασία εκπόνησης ΠΑ
Η αίτηση για εκπόνηση ΠΑ κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος αρκετά νωρίτερα από την επιθυμητή έναρξη της ΠΑ. Οι τυχόν προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, παράλληλα με ένα φύλλο οδηγιών για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές κατά την έναρξη της ΠΑ, καθώς και για όλα τα απαιτούμενα έντυπα (αίτηση, ενημερωτικά έντυπα, κατάλογος εργοδοτών κ.λπ.), επικαιροποιημένα. Τα βήματα και οι ημερομηνίες που αναγράφονται στις οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την ομαλή έναρξη της ΠΑ.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ΠΑ οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή ΠΑ:

 • το Βιβλίο ΠΑ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σε όλα τα σημεία του,
 • μια βεβαίωση από το φορέα, που να αναφέρει το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης και την επιτυχή διεκπεραίωσή της,
 • αντίγραφο ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση ενσήμων που εκδίδει ο εργοδότης.
Εκπόνηση ΠΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ
Από τον Μάρτιο 2016, η ΠΑ μπορεί να εκπονηθεί και στο πλαίσιο της πράξης "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης", του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της ΠΑ και η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται, περίπου 15-20 φοιτητές ανά εξάμηνο.
Πληροφορίες που αφορούν στην εκπόνηση ΠΑ, στα πλαίσια του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, δίνονται στην ιστοσελίδα της ΠΑ του Τμήματος https://practice-elec.chania.teicrete.gr. Προκειμένου ένας φοιτητής να εκπονήσει ΠΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, καταθέτει σχετική αίτηση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΠΑ του Τμήματος.
Αν οι αιτήσεις των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ ΕΣΠΑ ξεπερνούν τον αριθμό των θέσεων που διατίθενται, η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος βάσει κριτηρίων.

Εκπόνηση ΠΑ μέσω ΟΑΕΔ
Η ΠΑ μπορεί να εκπονηθεί και μέσω ΟΑΕΔ. Οι Συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης εκδίδονται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για το φοιτητή, ένα για το φορέα απασχόλησης και ένα για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Οι Συμβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δημόσια έγγραφα από τη στιγμή που υπογραφούν και σφραγιστούν. Αρχικά, υπογράφουν ο φοιτητής και ο φορέας απασχόλησης (απαραίτητη η σφραγίδα του φορέα) και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι υπογραφές, ο φοιτητής παίρνει δύο (2) γνήσια αντίγραφα της Σύμβασης (ένα για τον ίδιο κι ένα για τον φορέα απασχόλησης).
Ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση ΠΑ στον ΟΑΕΔ ή στην Επιθεώρηση Εργασίας. Μέσα στις υποχρεώσεις του εργοδότη είναι και η μηνιαία καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό φορέα. Το ήμισυ του παραπάνω ποσού λαμβάνει ο εργοδότης ως επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, μετά το πέρας της ΠΑ. Παράλληλα, ο εργοδότης καταβάλλει μηνιαίως στο φοιτητή ασφαλιστική κάλυψη 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά. Ο εργοδότης οφείλει στο πέρας της εξάμηνης ΠΑ να δίνει στο φοιτητή Βεβαίωση Ενσήμων, η οποία στη συνέχεια θεωρείται από το ΙΚΑ.
Ο φοιτητής διαθέτει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ΠΑ, προκειμένου να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, εφόσον δεν διαθέτει ήδη. Ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να δοθεί στη συνέχεια στον εργοδότη, προκειμένου να ασφαλιστεί ο φοιτητής.

Πληροφορίες
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

 • στην Ελένη Ζυμβραγού, Γραμματέα Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης, τηλ. 28210 23006, email zema@chania.teicrete.gr, και
 • για εκπόνηση ΠΑ στην Ελλάδα, στον Γεώργιο Λιοδάκη, Καθηγητή Εφαρμογών, Πρόεδρο της Επιτροπής ΠΑ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης, τηλ. 28210 23047, email gsl@chania.teicrete.gr, ή
 • για εκπόνηση ΠΑ στο εξωτερικό, στον Ιωάννη Βαρδιάμπαση, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος, Μέλος της Επιτροπής ΠΑ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης, τηλ. 28210 23059, email ivardia@chania.teicrete.gr.
Ιστοσελίδα ΠΑ
Στην ιστοσελίδα ΠΑ https://practice-elec.chania.teicrete.gr του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης μπορείτε να βρείτε:
 • Ιστολόγια (blogs) φοιτητών ΠΑ (πρόσβαση μέσω LDAP)
 • Κατάλογο φορέων ΠΑ ανά περιφέρεια της χώρας
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος προς φορείς ΠΑ για συνεργασία
 • Ανακοινώσεις για νέες θέσεις ΠΑ
 • Σχέδια καινοτομίας για αξιοποίηση από τους φορείς ΠΑ
 • Πρότυπα έγγραφα για τους φοιτητές ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ
 • Ανακοινώσεις για την ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ
 • Νομοθεσία για την ΠΑ (ΥπΕΠΘ 1988)
 • Οδηγίες για τους φοιτητές και Συχνές Ερωτήσεις
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
Γεώργιος Λιοδάκης, Καθηγητής Εφαρμογών (Πρόεδρος Επιτροπής ΠΑ)
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Νικόλαος Πετράκης, Καθηγητής Εφαρμογών
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΕΣΠΑ:
Γεώργιος Λιοδάκης, Καθηγητής Εφαρμογών (Πρόεδρος Επιτροπής ΠΑ)

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Έως 10-10-2019 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας
Τηλ: 28210 23008
Email: kalliopi@chania.teicrete.gr

Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr

Διευθυντής ΠΜΣ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@chania.teicrete.gr