Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση
Τελειόφοιτων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος, διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές (τυπικά, κατά τη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου σπουδών). Αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες, αλλά δεν βαθμολογείται.
Η ΠΑ είναι συνεχόμενης διάρκειας, δεν μπορεί να διασπαστεί και πρέπει να ξεκινά την 1η μέρα του μήνα έναρξης.
Προκειμένου κάποιος φοιτητής να πραγματοποιήσει ΠΑ θα πρέπει να μην οφείλει περισσότερα από 1 μαθήματα ειδικότητας ή να έχει συμπληρώσει 160 πιστωτικές μονάδες. Σε ειδικές περιπτώσεις, φοιτητές που δεν ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια μπορούν να εκπονήσουν ΠΑ, μετά από σχετική αίτηση τους και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για την επιτυχέστερη πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος εποπτεύεται τόσο με οριζόμενο επόπτη εκπαιδευτικό από πλευράς του Τμήματος (συνήθως τον υπεύθυνο ΠΑ), όσο και με εργασιακό υπεύθυνο από πλευράς εργοδότη.

Η πορεία του φοιτητή κατά τη διάρκεια της ΠΑ περιγράφεται στο Βιβλίο ΠΑ, το οποίο έχει τη μορφή ημερολογίου και συμπληρώνεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Εκεί ο φοιτητής καταγράφει τις εργασίες του σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση και ο εργασιακός υπεύθυνος από πλευράς εργοδότη  καταχωρεί τις παρατηρήσεις του για τον ασκούμενο. Με το πέρας της ΠΑ το βιβλίο υπογράφεται από τον εργασιακό επόπτη, καθώς και από τον Υπεύθυνο ΠΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Ο συντονισμός της ΠΑ (καθορισμός εποπτών, σύνταξη συμβάσεων, παραλαβή δικαιολογητικών με το πέρας της ΠΑ, κ.λπ.) είναι έργο του Υπεύθυνου ΠΑ και της Επιτροπής ΠΑ του Τμήματος.
Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ΠΑ, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο ΠΑ και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Γενικότερα, η ΠΑ  των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρονικών υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Οδηγό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης)». 
Επιπλέον, ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ε5/7272/84, ΦΕΚ 785/τ.Β/1-11-1984).
 
Προϋποθέσεις για τον φορέα στον οποίο εκπονείται η ΠA
Ο φορέας που προσφέρει θέσεις ΠΑ μπορεί να ανήκει είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και πρέπει:

  • το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος,
  • στο προσωπικό του να έχει τουλάχιστον 1 μέλος με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
  • να διαθέτει χώρο και τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου για την πληρέστερη επίτευξη των στόχων της ΠΑ.

Για την πιστοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων ο φορέας καταθέτει στην Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης φοιτητών.
 
 
 
Εκπόνηση ΠΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ
Η ΠΑ μπορεί να εκπονηθεί, λαμβάνοντας και τον διατιθέμενο αριθμό θέσεων, στο πλαίσιο της πράξης "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης", του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της ΠΑ και η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται, περίπου 15-20 φοιτητές ανά εξάμηνο. Αναλυτικές πληροφορίες (για τις διαδικασίες, τις προκύπτουσες νέες θέσεις ΠΑ, χρήσιμα έγγραφα, κλπ.) που αφορούν στην εκπόνηση ΠΑ στα πλαίσια του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, δίνονται τόσο μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (https://praktiki.teicrete.gr/), όσο και (κατόπιν εγγραφής των φοιτητών) στην ιστοσελίδα της ΠΑ του Τμήματος https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/EL323/. Επιπλέον, στην παλαιότερη ιστοσελίδα ΠΑ του Τμήματος (https://practice-elec.chania.teicrete.gr), οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για προηγούμενες εμπειρίες συναδέλφων τους μέσω ιστολογίων, podcasts, κλπ.

Εκπόνηση ΠΑ μέσω ΟΑΕΔ
Η ΠΑ μπορεί να εκπονηθεί και μέσω ΟΑΕΔ. Οι Συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης εκδίδονται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για το φοιτητή, ένα για το φορέα απασχόλησης και ένα για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Οι Συμβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δημόσια έγγραφα από τη στιγμή που υπογραφούν και σφραγιστούν. Αρχικά, υπογράφουν ο φοιτητής και ο φορέας απασχόλησης (απαραίτητη η σφραγίδα του φορέα) και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι υπογραφές, ο φοιτητής παίρνει δύο (2) γνήσια αντίγραφα της Σύμβασης (ένα για τον ίδιο κι ένα για τον φορέα απασχόλησης).
Ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση ΠΑ στον ΟΑΕΔ ή στην Επιθεώρηση Εργασίας. Μέσα στις υποχρεώσεις του εργοδότη είναι και η μηνιαία καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό φορέα. Το ήμισυ του παραπάνω ποσού λαμβάνει ο εργοδότης ως επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, μετά το πέρας της ΠΑ. Παράλληλα, ο εργοδότης καταβάλλει μηνιαίως στο φοιτητή ασφαλιστική κάλυψη 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά. Ο εργοδότης οφείλει στο πέρας της εξάμηνης ΠΑ να δίνει στο φοιτητή Βεβαίωση Ενσήμων, η οποία στη συνέχεια θεωρείται από το ΙΚΑ.
Ο φοιτητής διαθέτει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ΠΑ, προκειμένου να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, εφόσον δεν διαθέτει ήδη. Ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να δοθεί στη συνέχεια στον εργοδότη, προκειμένου να ασφαλιστεί ο φοιτητής.
 
Πληροφορίες
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

  • στην Ελένη Ζυμβραγού, Γραμματέα Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τηλ. 28210 23006, email: zema@chania.teicrete.gr, και
  • για εκπόνηση ΠΑ στην Ελλάδα, στον Γεώργιο Λιοδάκη, Καθηγητή Εφαρμογών, Πρόεδρο της Επιτροπής ΠΑ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τηλ. 28210 23047, email: gsl@chania.teicrete.gr, ή
  • για εκπόνηση ΠΑ στο εξωτερικό, στον Ιωάννη Βαρδιάμπαση, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος, Μέλος της Επιτροπής ΠΑ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τηλ. 28210 23059, email:ivardia@chania.teicrete.gr.

 
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
Γεώργιος Λιοδάκης, Λέκτορας (Πρόεδρος Επιτροπής ΠΑ)
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Νικόλαος Πετράκης, Λέκτορας

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΕΣΠΑ:
Γεώργιος Λιοδάκης, Λέκτορας  (Πρόεδρος Επιτροπής ΠΑ)
 
 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr