Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2017-...)

 

Το Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

 


 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Το Αντικείμενο Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

 

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος είναι η επιστήμη και τεχνολογία της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, και των υπολογιστών, και η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι σπουδές στο Τμήμα παρέχουν θεμελιακές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κατασκευών, των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των μετρήσεων, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, των πληροφοριακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών, των δικτύων, καθώς και στις σύγχρονες τεχνολογίες όπως η οπτοηλεκτρονική, τα συστήματα λέιζερ, οι κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες, οι μικροκυματικές και οπτικές τεχνολογίες, η μικροηλεκτρονική, τα αισθητήρια, η ρομποτική, τα συστήματα ελέγχου, οι ιατρικές και αμυντικές εφαρμογές.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 56 μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα 32 είναι μαθήματα κορμού και τα 24 μαθήματα κατεύθυνσης 5ου, 6ου και 7ου εξαμήνου.
Σχεδόν όλα τα μαθήματα (51 από τα 56) έχουν εργαστηριακό μέρος.
Τα υποχρεωτικά και κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα εμπλουτίζονται µε ευάριθμα και εναλλασσόμενα προαιρετικά μαθήματα που παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις αιχμής.
Τα μαθήματα εμπεδώνονται με ασκήσεις πράξης που περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη και παρουσίαση ειδικών θεμάτων, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις κλπ.
Περαιτέρω, η δομή των σπουδών πλαισιώνεται από σεμινάρια και διαλέξεις σε θέματα αιχμής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Επιστέγασμα της δομής των σπουδών συνιστούν στα τελευταία εξάμηνα η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη 6μηνη πρακτική άσκηση.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες ανάλογες με το διδακτικό φόρτο, και κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.
Το πτυχίο λαμβάνεται μετά την επιτυχή συσσώρευση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων, από:

 • 32 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού,
 • 11 κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας,
 • 7 προαιρετικά μαθήματα,
 • την πτυχιακή εργασία και
 • την εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Σημειώνεται ότι το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης διαμορφώθηκε τελικά από την 27/20-6-2017 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και την 111/13-7-2017 Συνέλευση του Τμήματος, και εγκρίθηκε από την 163/24-8-2017 Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης, προκειμένου από το ακαδ. έτος 2017-18 να εφαρμόζεται πλήρως και αποκλειστικά ως:

 • το πρόγραμμα σπουδών των νέων φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2017-18 και μετά, και ταυτόχρονα
 • το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι παλιοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μέχρι και το ακαδ. έτος 2016-17, με βάση τις αντιστοιχίες των μαθημάτων του προηγούμενου προγράμματος σπουδών με τα κατάλληλα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών που διδάσκονται.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών
 του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

 
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης δίνει στους πτυχιούχους μας όλες τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται τόσο για να ασκήσουν το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όσο και για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.
Στην κατεύθυνση της γνώσης της επιστήμης και τεχνολογίας του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και της δυνατότητας άσκησης επαγγέλματος, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται ώστε:

 • να εφαρμόζουν με επιτυχία τις γνώσεις τους στην πράξη,
 • να αναζητούν, αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες και σύγχρονες τεχνολογίες,
 • να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να παίρνουν αποφάσεις,
 • να εργάζονται αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές διεπιστημονικό περιβάλλον,
 • να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται διαφόρων μεγέθους - πολυπλοκότητας έργα,
 • να παράγουν νέες ιδέες στην έρευνα, και
 • να προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη.

Πέρα από τις γνώσεις και δεξιότητες, που προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του βασικού κύκλου του Προγράμματος Σπουδών, κάθε φοιτητής αποκτά επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που προέρχονται από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων επιλογής, καθώς και από το αντικείμενο της πτυχιακής του εργασίας και της εξάμηνης πρακτικής του άσκησης.
Οι εξειδικευμένες αυτές γνώσεις και δεξιότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, αυξάνοντας έτσι τις ικανότητες των αποφοίτων, εξασφαλίζοντας πληρότητα επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλες τις περιοχές της επιστήμης και τεχνολογίας του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, και μεγιστοποιώντας τη δυνατότητα για ανεξάρτητη διά βίου μάθηση, συνεχή ενημέρωση και απόκτηση σύγχρονης γνώσης.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Το Περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

 
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20513/Ε5/24-2-2006 «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης» (ΦΕΚ 287/τ.Β/10-3-2006) (σελ. 3418-3419), καλύπτει το ευρύ γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής καθώς και την εφαρμογή της στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών τους.
Το Τμήμα έχει θέσει ως στόχους της εκπαιδευτικής αποστολής του:

 • Να παρέχει στους σπουδαστές του ολοκληρωμένο υπόβαθρο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμελιωδών γνώσεων καθώς και γνώσεων αιχμής, µε έκθεσή τους σε τεχνικές ανάλυσης και ανάπτυξης και ενδελεχή πειραματισμό.
 • Να προσφέρει δυνατότητες επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης στις κατευθύνσεις που αναπτύσσει (των τηλεπικοινωνιών και αυτοματισμών και πληροφορικής αντίστοιχα).
 • Να εφοδιάζει τους σπουδαστές του µε ικανότητες συνθετικής σκέψης, σχεδίασης, ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων ηλεκτρονικής.
 • Να τους καλλιεργεί επαγγελματικού επιπέδου δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας συμπεριφοράς και ηθικής.
 • Να ενθαρρύνει τους σπουδαστές του να αναπτύσσουν ορθές νοοτροπίες μελέτης, πληροφόρησης και κατανόησης, οργάνωσης και αξιοποίησης χρόνου, υποδομών και ικανοτήτων, αυτοεκπαίδευσης και αυτοεξέλιξης παρέχοντάς τους ευκαιρίες συμμετοχής σε έρευνα.
 • Να εξασφαλίζει γενικά στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κλπ) για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε ανταγωνιστικούς και διαρκώς εξελισσόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς στον εθνικό και διεθνή στίβο.

Οι σπουδές διαρθρώνονται σε χρονικές αυτοτελείς ενότητες που την τρέχουσα περίοδο συνιστούν τα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Βασικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής και Μαθήματα Ειδικότητας τα οποία ενσωματώνουν και Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής.
Τα Μαθήματα Ειδικότητας είναι χωρισμένα σε ομάδες συγγενών μαθημάτων, από τα οποία κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει 1 ή 2 ή 3 (ανάλογα με την ομάδα μαθημάτων).
Τα Μαθήματα Βασικής Υποδομής κατανέμονται κυρίως στα πρώτα εξάμηνα σπουδών και ακολουθούνται σε ανώτερα εξάμηνα από τα Μαθήματα Ειδικής Υποδομής και τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα εμπλουτίζονται µε ευάριθμα και εναλλασσόμενα προαιρετικά μαθήματα που παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις αιχμής.
Τα μαθήματα εμπεδώνονται με ασκήσεις πράξης που περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη και παρουσίαση ειδικών θεμάτων, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις κλπ.
εραιτέρω επιδιώκεται, η δομή των σπουδών να πλαισιώνεται από σεμινάρια και διαλέξεις σε θέματα αιχμής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος τόσο από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος όσο και από προσκεκλημένους ή/και επισκέπτες διακεκριμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
πιστέγασμα της δομής των σπουδών συνιστούν στα τελευταία εξάμηνα η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη Πρακτική Άσκηση.

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Αρχές Οκτωβρίου κάθε έτους λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε νέο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Website: https://www.hmu.gr/ee

Γραμματεία
Νίκη Γείτονα, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Τηλ: 28210 23058
Email: gitona@hmu.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ: 28210 23008
Email: gatzouni@hmu.gr

Πρόεδρος (1/9/2020 - 31/8/2022)
Ιωάννης Χατζάκης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@hmu.gr

Διευθυντής ΠΜΣ ΗΣΤΑ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@hmu.gr