Ο ρόλος των ΑΠΕ στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας

Καθώς η εύρυθμη λειτουργία των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών εξαρτάται από την επαρκή τροφοδοσία τους με ενεργειακούς πόρους καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η ασφαλής προμήθεια τους με τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους. Δεδομένου όμως ότι τα ορυκτά καύσιμα έχουν καταστεί πλέον στρατηγικοί φυσικοί πόροι και οι χώρες οι οποίες τα κατέχουν τα χρησιμοποιούν για να επιτύχουν ευρύτερους γεωπολιτικούς στόχους είναι πρωταρχικής σημασίας σήμερα για μία χώρα η εξασφάλιση κατά το δυνατόν μεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας. Η επίτευξη ικανοποιητικής ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας σε μία χώρα εξαρτάται από τα ενεργειακά αποθέματα της αλλά και από την ενεργειακή πολιτική της. Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε μία σημαντική γεωστρατηγική θέση μέσω της οποίας θα μπορεί να διασφαλιστεί στο μέλλον η τροφοδοσία της Δυτικής Ευρώπης με πετρέλαιο και φυσικό αέριο τα οποία θα διέρχονται και από την Ελλάδα.

Πώς όμως θα μπορέσει η Ελλάδα να αυξήσει την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της;
Ποιες προτεραιότητες θα πρέπει να έχει η ενεργειακή πολιτική της χώρας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η τροφοδοσία μας σε ενέργεια και ενεργειακά προϊόντα σε ικανοποιητικές τιμές και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι να παρατηρηθεί έλλειψη των απαραίτητων ενεργειακών πόρων;

Το ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του Ευρώ-Μεσογειακού έργου SHAAMS, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της ηλιακής ενέργειας. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έργου, επισυνάπτεται το έκτο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (e-newsletter) του έργου. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου για το ΤΕΙ Κρήτης είναι ο Καθηγητής Εφαρμογών κ. Γιάννης Βουρδουμπάς.
 

Ημερομηνία: 
29/06/2015
Συνημμένο: