Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 143/ΦΕΚ 123/20-06-01, είναι ΝΠΙΔ με έδρα το Ηράκλειο και συνδέεται με το ΤΕΙ Κρήτης.

Το ΚΤΕ Κρήτης προάγει την τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, αναπτύσσει τεχνολογικά προϊόντα και εφαρμογές και εφαρμόζει τεχνολογικά και επιστημονικά πορίσματα με σκοπό:

  • Την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση μεθόδων στις παραγωγικές διαδικασίες, συνεισφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κρήτης.
  • Το γεφύρωμα της έρευνα και της βιομηχανίας με τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και με την ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες των παραγωγικών μονάδων.
  • Την υποστήριξη των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων