Το ΤΕΙ Κρήτης παρέχει Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών στους τομείς: Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από το ΤΕΙ Κρήτης, είναι τα ακόλουθα:

Π.Μ.Σ. Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, απόφοιτους κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας, με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών, τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης στην οικογένεια και στις μεταναστευτικές ομάδες.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι–Master in Geoenvironmental Resources & Risks»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι» στοχεύει στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένων επιστημών που απαιτεί συνδυασμό μαθηματικών, φυσικής, γεωλογίας, χημείας και πληροφορικής για την άρτια κατάρτιση μηχανικών γεωπεριβάλλοντος.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα»

Στρατηγικός στόχος του ΔΠΜΣ «Ενεργειακά συστήματα» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΠΜΣ «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος»

Το ΠΜΣ «Επιστήμες & Μηχανική Περιβάλλοντος» υλοποιείται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ είναι οι απόφοιτοι του να έχουν αποκτήσει υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική και στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος, ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις τους στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Κρατικού και του Ιδιωτικού Τομέα.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία»

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης οργάνωσε και λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία». Από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, το Τμήμα επανιδρύει αναμορφωμένο το ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ) MSc in Telecommunication & Automation Systems (TeleAutoS)

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά.
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) εξαμήνων, λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 256/τ.Β/19-8-2016 και απευθύνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες εξειδίκευσης που έχουν οι ενδιαφερόμενοι σε τομείς που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς και την πληροφορική.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική» αποβλέπει στην προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση οικονομικών διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παράλληλα με την κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων που θα βοηθήσουν τη διαδικασία προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας στις νέες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και την έξοδο από τη κρίση χρέους της χώρας.

Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές"

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τα τμήματα Χημείας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications» (ΦΕΚ 1973/01-06-2018).

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης & Οικονομίας «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) Πληροφορική και Πολυμέσα – Msc in Informatics & Multimedia

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Πολυμέσα» έχει διάρκεια 18 μήνες (3 εξάμηνα) και στοχεύει στην παροχή των υποψηφίων με υψηλή ποιότητας θεωρητική και πρακτική γνώση σε καθιερωμένα και αναδυόμενα θέματα Πληροφορικής και Πολυμέσων. Στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος οι επιτυχόντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τις γνώσεις τους σε επιλεγμένους τομείς, καθώς και ικανότητα για τον καθορισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή της έρευνας.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό (ΔΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»

Το ΔΠΜΣ με αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, σχετικές με βιομηχανία, ενέργεια, αγροτική παραγωγή, διαχείριση περιβάλλοντος και κατοικία.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΠΜΣ «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας»

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης - απόφοιτους επαγγελμάτων υγείας - με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών που θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές» - Master in "Plasma Physics & Applications"

Το ΠΜΣ «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος», έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης Erasmus Life Long Programme (LLP)-Curriculum Development από οκτώ συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ευρώπης με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Ο επιστημονικός τομέας δράσης του ΠΜΣ είναι η αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας laser με την ύλη με έμφαση στη δημιουργία και μελέτη πλάσματος καθώς και οι καινοτόμες εφαρμογές που προκύπτουν από αυτήν.