Πιστοποίηση χρηστών

Στο ΤΕΙ Κρήτης έχουν τεθεί σε εφαρμογή και λειτουργούν αποτελεσματικά Υπηρεσίες Καταλόγου (directory services). Στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος εντάσσεται το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος και αποδίδεται ένας μοναδικός προσωπικός κωδικός ταυτοποίησης (teicrete-id) σε κάθε άτομο.

Για την πιστοποίηση της πρόσβασης και την αναζήτηση στοιχείων από διάφορες υπηρεσίες, χρησιμοποιείται το γνωστό πρωτόκολλο LDAP μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης (CAS) χρηστών του ΤΕΙ Κρήτης.

Η Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΤΕΙ Κρήτης συνδέεται και συνεργάζεται άμεσα με την ομόσπονδη υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (ΑΑΙ -Authentication & Authorization Infrastructure) Shibboleth του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), η οποία προσφέρει πανελλαδική πρόσβαση σε οριζόντιες υπηρεσίες για την ακαδημαϊκη κοινότητα της χώρας.