Θεσμικό Πλαίσιο

Νομοθεσία

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διέπονται από τον Νόμο 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οργανισμός του Ιδρύματος

Το κείμενο του  Οργανισμού Ακαδημαϊκής και Διοικητικής Συγκρότησης και Λειτουργίας του Ιδρύματος,  όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη Διοίκηση το 2014, ψηφίσθηκε από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης και το Συμβούλιο Ιδρύματος και στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: Δοκίμιο του Οργανισμού ΤΕΙ Κρήτης.

Κανονισμοί Λειτουργίας

Το 2008 τέθηκε σε ισχύ ο Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ.

Σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του παραπάνω αυτός εξειδικεύθηκε για το ΤΕΙ Κρήτης, εγκρίθηκε από τα θεσμικά όργανα του ΤΕΙ και στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για δημοσίευση τον Ιούλιο 2010. Όμως αυτός ουδέποτε δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο.

Από το Προεδρικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης, σε εφαρμογή του ν. 4009/2011, μετά τον Οργανισμό του ΤΕΙ Κρήτης αναπτύχθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Για αυτόν δεν δόθηκε το περιθώριο ολοκλήρωσης της θεσμοθέτησης λόγω αλλαγής της πολιτικής του Υπ. Παιδείας σε σχέση με την εφαρμογή του κειμένου θεσμικού πλαισίου.