Έρευνα

Το ΤΕΙ Κρήτης είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διεξαγωγή έρευνας. Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει τόσο σε βασική όσο και σε τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ταυτόχρονα προωθεί τη συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Ως αποτέλεσμα, ένα ευρύ δίκτυο ερευνητικών συνεργασιών έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται διαρκώς μέσα από τα υλοποιούμενα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, τη συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα διεθνούς κύρους, αλλά και την αλληλεπίδραση και συνεργασία με επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα.

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει την κορυφαία επίδοση και αναγνώριση μεταξύ των ομότιμων του.

Οι φοιτητές έχουν πολλές ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων υλοποιείται στο ΤΕΙ Κρήτης κάτω από το διαχειριστικό Πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και της Επιτροπής Ερευνών. Τα έργα αυτά ενισχύουν τη βασική έρευνα, τις εφαρμογές και την καινοτομία ενώ υποβοηθούν και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΤΕΙ Κρήτης στην κοινωνία και τη βιομηχανία. Συνεισφέρουν δε σημαντικά στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση και επιμόρφωση.