Ίδρυση

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 143/ΦΕΚ 123/20-06-01, είναι ΝΠΙΔ με έδρα το Ηράκλειο και συνδέεται με το ΤΕΙ Κρήτης. Το ΚΤΕ Κρήτης είναι οργανωμένο σε οκτώ Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας στους τέσσερις Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης.