Διασύνδεση & Επιχειρηματικότητα

ΔΑΣΤΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι μια νέα δομή που συστήνεται στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Το κύριο αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης είναι η συνένωση των δομών του ΤΕΙ Κρήτης, που αφορούν τη διασύνδεση του με τους παραγωγικούς φορείς, τους φορείς προώθησης της απασχόλησης, τους εκπαιδευτικούς φορείς μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, όπως επίσης και τους φορείς προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους τελειοφοίτους και τους πτυχιούχους του ΤΕΙ Κρήτης. Η βασική της αποστολή είναι να προσφέρει στους παραπάνω, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής απασχόλησης και παράλληλα να αποκτήσουν καινοτόμες γνώσεις και δεξιότητες που θα ενισχύσουν σημαντικά τις προϋποθέσεις απασχόλησης τους ή ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον επαγγελματικό τους βίο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ΔΑΣΤΑ http://dasta.teicrete.gr/home

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί διοικητική μονάδα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που λειτουργεί από το 1997 με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Από το Νοέμβριο του 2010 το γραφείο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Σκοπός του είναι η πολύπλευρη στήριξη φοιτητών και πτυχιούχων στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Διασύνδεση http://career.teicrete.gr/

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένο υποχρεωτικό τμήμα των προγραμμάτων σπουδών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης με μεγάλη σπουδαιότητα καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο συνδέοντας την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς. Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και των παραγωγικών φορέων. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πρακτική Άσκηση http://praktiki.teicrete.gr/

Επιχειρηματικότητα - ΜΟΚΕ

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύματος, που σκοπεύει στην εμπέδωση και καθιέρωση πνεύματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και πτυχιούχους του, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης και σταδιοδρομίας τους, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως στελέχη, σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) http://moke.teicrete.gr/