Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

H διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί μέριμνα όλων των κρατών μελών και όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους, όπως περιγράφονται ειδικότερα στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

H οικοδόμηση του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και η στρατηγική ανάπτυξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ευρώπης προϋποθέτουν την ύπαρξη διαδικασιών και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητάς τους.

Στην Ελλάδα η αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. και οι διαδικασίες εφαρμογής καθιερώθηκαν θεσμικά με το νόμο 3374/2005. Διαχρονικά, οι διοικήσεις του ΤΕΙ Κρήτης έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελεί το Ίδρυμα. Στόχος είναι, μέσα από διαδικασίες συμμετοχής να καταγραφεί το έργο που επιτελείται και να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες που διαπιστώνονται σε σχέση με την αποστολή και τους στόχους του ΤΕΙ για παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς τους φοιτητές και το κοινωνικό σύνολο.

Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης καθορίζονται σε σχέση με τις παρακάτω συνιστώσες:

  1. Ποιότητα του Διδακτικού έργου
  2. Ποιότητα του Ερευνητικού έργου
  3. Ποιότητα των Προγραμμάτων σπουδών
  4. Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας διαχείρισης κλπ)

Θεωρούμε την αξιολόγηση εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΤΕΙ καθώς επίσης και εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές μας.