Διοίκηση

Το ΚΤΕ Κρήτης διοικείται από το Διευθυντή και το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΕΓΣ) και είναι οργανωμένο σε οκτώ Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας οι Προϊστάμενοι των οποίων εδρεύουν στους τέσσερις Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και οι Προϊστάμενοι των Τομέων έχουν θητεία 3 ετών και οι θέσεις αυτές καλύπτονται από τους παρακάτω Τακτικούς Ερευνητές και καθηγητές του ΤΕΙ Κρήτης:
 

Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Καταρτίζει, ανά διετία, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΚΤΕ, το οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση.
 • Εκτιμά το ετήσιο ερευνητικό έργο του ΚΤΕ και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και τον ισολογισμό του ΚΤΕ.
 • Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΚΤΕ και τον υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση.
 • Έχει την οικονομική διαχείριση του ΚΤΕ και αποφασίζει περί διορισμού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 • Η θητεία των μελών του ΕΓΣ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Τα μέλη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΚΤΕ ΚΡΗΤΗΣ είναι τα παρακάτω:

 • Διευθυντής ΚΤΕ Κρήτης:
  Καθ. Φίλιππος Βερβερίδης  Επικοινωνία
 • Προϊσταμένη Τομέα Κοινωνικής Φροντίδας & αντιμετώπισης εκτάκτων φυσικών & προκλητών καταστροφών:
  Επίκ. Καθ. Αργυρούλα Καλαϊτζάκη  Επικοινωνία
   
 • Προϊστάμενος Τομέα Φυσικών Πόρων & Φυσικών καταστροφών:
  Καθ. Νικόλαος Λυδάκης - Σημαντήρης Επικοινωνία
   
 • Προϊστάμενος Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων & Κατασκευών:
  Καθ. Αθανάσιος Μαλάμος  Επικοινωνία
   
 • Προϊστάμενος Τομέα Υγιεινής Διατροφής & Διαιτολογίας:
  Αν. Καθ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης   Επικοινωνία
   
 • Προϊστάμενος Τομέα Γεωργικής Τεχνολογίας & Ανάπτυξης:
  Καθ. Φίλιππος Βερβερίδης  Επικοινωνία
   
 • Προϊστάμενος Τομέα Εφαρμοσμένης Ακουστικής & Φυσικής Προτυποποίησης Μουσικών Οργάνων & Χώρων:
  Αν. Καθ. Ευθύμιος Μπακαρέζος Eπικοινωνία
   
 • Προϊστάμενος Τομέα Επιχειρησιακής Έρευνας & Στρατηγικής Ανάπτυξης:
  Καθ. Δημήτριος Μηχαηλίδης   Eπικοινωνία
   
 • Προϊστάμενος του Τομέα Φυσικού & Δομημένου Περιβάλλοντος:
  Καθ. Δημήτριος Κολλάρος  Επικοινωνία
   
 • Εκπρόσωπος Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης:
  Καθ. Φίλιππος Βαλλιανάτος  Επικοινωνία
   
 • Διοικητική Υποστήριξη:
  Μαρία Κοσμαδάκη Επικοινωνία
   
 • Οικονομική Διαχείριση: 
  Γεώργιος Πρινιανάκης Επικοινωνία