Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 'Ερευνας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) λειτουργεί, σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ 679/96 περί σύστασης "Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ της χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία είναι το θεσμοθετημένο όργανο του ΤΕΙ Κρήτης που έχει την ευθύνη της διαχείρισης της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας http://www.elke.teicrete.gr