Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Για τον Κανονισμό Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης επίκεινται αλλαγές μετά και την εφαρμογή του Ν. 4009/2011.

Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης
(όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του Ν. 4009/2011)